Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṭipakkha:a.m.[Sk.praṭipakṣa] 反對的,敵者,對治.vītikkama-paṭipakkha 違犯的對治.pariyuṭṭhāna-paṭipakkha 纏(煩惱)的對治.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṭipakkha:a.m.[Sk.praṭipakṣa] 反対の,敵者,対治.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṭipakkha,【形】 反對的,相反的。 【陽】 敵人,對手。 ~khika,有敵意的,屬於對立黨派的。(p193)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭipakkha,(paṭi+pakkha),【形】對治的,反對的,相反的(opposed,opposite)。【陽】敵人,對手(an enemy,opponent)。paṭipakhika,有敵意的,對立黨派的。《清凈道論》(Vism.141):Tathā hi samādhi kāmacchandassa paṭipakkho,pīti byāpādassa,vitakko thinamiddhassa,sukhaṁ uddhaccakukkuccassa,vicāro vicikicchāyāti peṭake vuttaṁ.(《彼多迦》(Peṭaka)中說:三昧對治慾欲,喜對治瞋恚,尋對治惛沈睡眠,樂對治掉舉惡作,伺對治疑。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭipakkha: paṭipakkha(pu)
ပဋိပကၡ(ပု)
[pati+pakkha.amitto ripu verīca,...paṭipakkhāhitāparo..344.paṭiviruddho pakkho sahāyo paṭipakkho.,ṭī.344-5.(pratipakpa-saṃ.paḍipakkha=paḍivakkha-prā)]
[ပတိ+ပကၡ။ အမိေတၱာ ရိပု ေဝရီစ၊ ...ပဋိပကၡာဟိတာပေရာ။ ဓာန္။၃၄၄။ပဋိဝိ႐ုေဒၶါ ပေကၡာ သဟာေယာ ပဋိပေကၡာ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၄၄-၅။ (ျပတိပကၸ-သံ။ ပဍိပကၡ=ပဍိဝကၡ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭipakkha:[adj.] opposed; opposite.(m.) an enemy; opponent.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭipakkha,(adj.-n.) [paṭi+pakkha] opposed,opposite; (m.) an enemy,opponent (cp.pratipakṣa obstacle Divy 352) Nd1 397; J.I,4,224; Nett 3,112,124; Vism.4; DhA.I,92; SnA 12,21,65,168,234,257,545; PvA.98; DhsA.164; Sdhp.211,452.(Page 395)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṬIPAKKHA:[a] ngược lại,đối lập [m] kẻ thù địch,kình chống --khika thù nghịch,thuộc phe đối lập
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭipakkha:ပဋိပကၡ(ပု)
[ပတိ+ပကၡ။ အမိေတၱာ ရိပု ေဝရီစ၊ ...ပဋိပကၡာဟိတာပေရာ။ ဓာန္။၃၄၄။ပဋိဝိ႐ုေဒၶါ ပေကၡာ သဟာေယာ ပဋိပေကၡာ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၄၄-၅။ (ျပတိပကၸ-သံ။ ပဍိပကၡ=ပဍိဝကၡ-ျပာ)]
(၁) ရန္သူ။ (တိ) (၂) ဆန္႔က်င္ဘက္၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭipakkha:ပဋိ-ပကၡ (ပ)
ဆန္႔က်င္ဘက္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,