Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṭipajjati:[paṭi-pad.cf.BSk.pratipadyati] 走向~(朝向~而去,起程,上路),行動,(朝向)~目的而前進,執行實行.aor.paccapādi,paṭipajjiṃ,paṭipajjissaṃ (paṭipajjisaṃ); grd.paṭipajjitabba; pp.paṭipanna; caus.paṭipādeti.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṭipajjati:[paṭi-pad.cf.BSk.pratipadyati] 向って歩く,行動す,目的に進む,遂行す,行動す.aor.paccapādi,paṭipajjiṃ,paṭipajjissaṃ (paṭipajjisaṃ); grd.paṭipajjitabba; pp.paṭipanna; caus.paṭipādeti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṭipajjati,(paṭi + pad + ya),上路,起程,前進,跟隨一個方法。 【過】 ~jji。【過分】 ~panna。 【現分】 ~pajjamāna。 【獨】 ~jitvā。(p193)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭipajjati,(paṭi+pad去+ya),邁向,上路,啟程,前進,跟隨一個方法。【過】paṭipajji。【過分】paṭipanna。【現分】paṭipajjamāna,paṭipajjanta。【獨】paṭipajitvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭipajjati: paṭipajjati(kamma,kri)
ပဋိပဇၨတိ(ကမၼ၊ႀကိ)
[pati+pada+ya+te.pada gatimhi,...kamme paṭipajjate,paṭipajjante.paṭipajjati,paṭipajjanti.rū.511.]
[ပတိ+ပဒ+ယ+ေတ။ ပဒ ဂတိမွိ၊...ကေမၼ ပဋိပဇၨေတ၊ ပဋိပဇၨေႏၲ။ ပဋိပဇၨတိ၊ ပဋိပဇၨႏၲိ။ ႐ူ။၅၁၁။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭipajjati: paṭipajjati(kri)
ပဋိပဇၨတိ(ႀကိ)
[pati+pada+ya+ti.padagatiyaṃ.pajjati.maggaṃ paṭipajjati.paṭipattiṃ paṭipajjati.nīti,dhā.227.]
[ပတိ+ပဒ+ယ+တိ။ ပဒဂတိယံ။ ပဇၨတိ။ မဂၢံ ပဋိပဇၨတိ။ ပဋိပတၱႎ ပဋိပဇၨတိ။ နီတိ၊ဓာ။၂၂၇။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭipajjati:[paṭi + pad + ya] enters upon a path or course; goes along; follows a method.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭipajjati,[paṭi+pad,cp.BSk.pratipadyate] to enter upon (a path),to go along,follow out (a way or plan),to go by; fig.to take a line of action,to follow a method,to be intent on,to regulate one’s life D.I,70 (saṁvarāya).175 (tathattāya); S.II,98 (kantāramaggaṁ); IV,63 (dhammass’anudhammaṁ); V,346 (id.); IV,194 (maggaṁ); A.I,36 (dhammânudhammaṁ); II,4; Sn.317,323,706,815,1129 (cp.Nd2 384); Dh.274 (maggaṁ); Pug.20 (saṁvarāya); PvA.43 (maggaṁ),44 (ummaggaṁ),196 (dhanaṁ); Sdhp.30.-- 3rd sg.aor.paccāpādi J.IV,314.-- ger.pajjitabba to be followed PvA.126 (vidhi),131 (id.),281.-- pp.paṭipanna (q.v.).-- Caus.paṭipādeti (q.v.).(Page 395)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
paṭipajjati:To enter upon,walk upon; to follow,embrace; regulate one's life,live,act,practise; enter upon,obtain
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṬIPAJJATI:(paṭi+pad+ya) đi trên con đường,(sự huấn luyện) đi theo,hành theo một phương pháp [aor] --jji [pp] --panna [prp] pajjamāna [abs] --jitvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paṭipajjati:thực hành,thực hiện
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭipajjati:ပဋိပဇၨတိ(ႀကိ)
[ပတိ+ပဒ+ယ+တိ။ ပဒဂတိယံ။ ပဇၨတိ။ မဂၢံ ပဋိပဇၨတိ။ ပဋိပတၱႎ ပဋိပဇၨတိ။ နီတိ၊ဓာ။၂၂၇။]
(၁) (က) က်င့္၏၊ ျပဳက်င့္-ျပဳလုပ္-အားထုတ္-၏။ (ခ) စိုးမိုး-အုပ္ခ်ဳပ္-မင္းလုပ္-၏။ (၂) ရ၏၊ ေရာက္၏။ (၃) လာ၏၊ ေရာက္လာ၏။ (၄) သိ၏။ (၅) သြား၏။ (၆) (က) ေပး၏။ (ခ) ျပန္ေပး-ေပးအပ္-၏။ (၇) လက္ခံ-ခံယူ-၏။ (၈) နားေထာင္၏။ (၉) ျဖစ္၏၊ ျဖစ္ေပၚ၏။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭipajjati:ပဋိပဇၨတိ(ကမၼ၊ႀကိ)
[ပတိ+ပဒ+ယ+ေတ။ ပဒ ဂတိမွိ၊...ကေမၼ ပဋိပဇၨေတ၊ ပဋိပဇၨေႏၲ။ ပဋိပဇၨတိ၊ ပဋိပဇၨႏၲိ။ ႐ူ။၅၁၁။]
ရအပ္-ေရာက္အပ္-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭipajjati:ပဋိ-ပဇၨတိ (ပဋိ√ပဒ္)
က်င့္၏။ ျပဳက်င့္၏။ သြား၏။ သံုးေဆာင္ခံစား၏။ သိအပ္၏။ စီရင္၏။
မဂၢံ ပဋိပဇၨိ၊ ခရီးကို သြားေလ၏။ ကမၼံ ပဋိပဇၨိ၊ အမႈကို လုပ္ေဆာင္၏။ တြံ ဣမံ ရဇၨံ ပဋိပဇၨ၊ သင္သည္ ဤမင္းအျဖစ္ကို စီရင္ေလာ့။ တႆ သံဝရာယ ပဋိပဇၨိ၊ ထိုစကၡဳစေသာ ဣေႁႏၵကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းငွာ က်င့္၏။ နံ ဓနံ ပဋိပဇၨတိ၊ ထိုဥစၥာကို ခံစားသံုးေဆာင္ရစ္ေလာ့။ ဒါယဇၨံ ပဋိပဇၨိႆတိ၊ အေမြကို ခံလတၱံ႕။ ယထာႏုသိ႒ံ ပဋိပဇၨိတြာ၊ ဆံုးမသည္အားေလ်ာ္စြာ က်င့္၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,