Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṭipadā:f.[cf.paṭi-pad,BSk.pratipad,pratipadā] 道,行道,道跡,行.-ānuttariya 道無上,行無上.-ñāṇadassana-visuddhi 行道智見清淨.-dosa 行道的過失.-visuddhi 行道的清淨.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṭipadā:f.[cf.paṭi-pad,BSk.pratipad,pratipadā] 道,行道,道跡,行.-ānuttariya 道無上,行無上.-ñāṇadassana-visuddhi 行道智見清浄.-dosa 行道の過失.-visuddhi 行道の清浄.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
paṭipadā:f.[cf.paṭi-pad,BSk.pratipad,pratipadā] 道,行道,道跡,行.paṭipadāya ñāṇaṁ道跡智,行道智.-ānuttariya 道無上,行無上.-ñāṇadassana-visuddhi 行道智見清浄.-ñāṇadassana-visuddhi pārisuddhi-padhāniyaṅgaṁ行道智見清浄清浄勤支.-dosa 行道の過失.-visuddhi 行道の清浄
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṭipadā,【陰】 行道(行為的線路),進行的方式。(p193)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭipadā,【陰】行道(行為的線路),進行的方式。A.4.161-162.說四種行(catasso paṭipadā):Dukkhā paṭipadā dandhābhiññā(苦遲通行=貪瞋癡熾盛,五根弱,證道遲),dukkhā paṭipadā khippābhiññā(苦速通行=貪瞋癡熾盛,五根強,證道速),sukhā paṭipadā dandhābhiññā(樂遲通行=貪瞋癡不熾盛,五根弱,證道遲),sukhā paṭipadā khippābhiññā(樂速通行=貪瞋癡不熾盛,五根強,證道速)。A.4.164.另說四種行:akkhamā paṭipadā(不堪忍行=以罵報罵等),khamā paṭipadā(堪忍行=不以罵報罵等),damā paṭipadā(調伏行=護諸根,眼見色不取於相),samā paṭipadā(寂靜行=不容納已生之欲尋,斷之、除之、息之、遠之、令滅亡)。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
paṭipadā: 道、方法、達到目標的手段
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭipadā: paṭipadā(thī)
ပဋိပဒါ(ထီ)
[pati+pada+a+ā.paṭipajjatietāyāti paṭipadā.rū.599.(prati-saṃ)]
[ပတိ+ပဒ+အ+အာ။ ပဋိပဇၨတိဧတာယာတိ ပဋိပဒါ။ ႐ူ။၅၉၉။ (ျပတိပဒ္-သံ)]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
paṭipadā:1.'Road','path'; for instance in dukkhanirodhagāminipaṭipadā,'the road leading to the extinction of suffering' (= 4th Noble Truth); majjhima-paṭipadā,'the Middle Way'.

2.'Progress' (see also the foll.article).There are 4 modes of progress to deliverance:(1) painful progress with slow comprehension (dukkhā paṭipadā dandhābhiññā),(2) painful progress with quick comprehension,(3) pleasant progress with slow comprehension,(4) pleasant progress with quick comprehension.In A.IV,162 it is said:

(1) "Some person possesses by nature excessive greed,excessive hate,excessive delusion,and thereby he often feels pain and sorrow; and also the 5 mental faculties,as faith,energy,mindfulness,concentration and wisdom (s.indriya 15-19) are dull in him; and by reason thereof he reaches only slowly the immediacy (ānantariya,q.v) to the cessation of all cankers.

(2) Some person possesses by nature excessive greed,etc.,but the 5 mental faculties are sharp in him and by reason thereof he reaches quickly the immediacy to the cessation of all cankers ....

(3) "Some person possesses by nature no excessive greed,etc.,but the 5 mental faculties are dull in him,and by reason thereof he reaches slowly the immediacy to the cessation of all cankers ....

(4) 'Some person possessess by nature no excessive greed,etc.,and the mental faculties are sharp in him,and by reason thereof he reaches quickly the immediacy to the cessation of all cankers ....

See A.IV,162,163,166-169; Dhs.176ff; Aṭṭhasālinī Tr.I,243; 11,291,317.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭipadā,(f.) line of conduct; mode of progress.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭipadā,(f.) [fr.paṭi+pad] means of reaching a goal or destination,path,way,means,method,mode of progress (cp.Dhs.trsln 53,82,92,143),course,practice (cp.BSk.pratipad in meaning of pratipatti “line of conduct” AvŚ II.140 with note) D.I,54 (dvatti p.),249 (way to); S.II,81 (nirodhasāruppa-gāminī p.); IV,251 (bhaddikā),330 (majjhimā) V,304 (sabbattha-gāminī),361 (udaya-gāminī sotāpatti°),421; D.III,288 (ñāṇadassana-visuddhi°); A.I,113,168 (puñña°) II.76,79,152 (akkhamā); Vbh.99,104 sq.,211 sq.,229 sq.,331 sq.-- In pregnant sense The path (of the Buddha),leading to the destruction of all ill & to the bliss of Nibbāna (see specified under magga,ariyamagga,sacca),thus a quâsi synonym of magga with which freq.combd (e.g.D.I,156) Vin.I,10; D.I,157; III,219 (anuttariya); M.II,11; III,251,284; S.I,24 (daḷhā yāya dhīrā pamuccanti); A.I,295 sq.(āgālhā nijjhāmā majjhimā); Sn.714 (cp.SnA 497),921; Ps.II,147 (majjhimā); Nett 95 sq.; Pug.15,68; VvA.84 (°saṅkhāta ariyamagga).Specified in various ways as follows:āsava-nirodha-gāminī p.D.I,84; dukkha-nirodha-g°.D.I,84,189; III,136; S.V,426 sq.; A.I,177; Ps.I,86,119; Dhs.1057; lokanirodha-g° A.II,23; It.121; with the epithets sammā° anuloma° apaccanīka° anvattha° dhammânudhamma° Nd1 32,143,365; Nd2 384 etc.(see detail under sammā°).-- There are several groups of 4 paṭipadā mentioned,viz.(a) dukkhā dandhâbhiññā,sukhā & khippâbhiññā dandh° & khipp°,i.e.painful practice resulting in knowledge slowly acquired & quickly acquired,pleasant practice resulting in the same way D.III,106; A.II,149 sq.,154; V,63; SnA 497; (b) akkhamā,khamā,damā & samā p.i.e.want of endurance,endurance,self-control,equanimity.(Page 396)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
paṭipadā:Ingress,access,way,step,course,progress,practice,conduct; the first day of a lunar fortnight,especially that of the moon's increase
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṬIPADĀ:[f] đường thực hành,phương cách của sự tiến hóa
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paṭipadā:sự thực hành,đạo lộ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭipadā:ပဋိပဒါ(ထီ)
[ပတိ+ပဒ+အ+အာ။ ပဋိပဇၨတိဧတာယာတိ ပဋိပဒါ။ ႐ူ။၅၉၉။ (ျပတိပဒ္-သံ)]
(၁) (က) အက်င့္၊ က်င့္ၾကံ-အားထုတ္-အပ္ေသာ-အမႈအလုပ္-တရား၊ လိုအပ္ေသာအက်ိဳး-သို႔-ကို-ေရာက္-ရ-ၾကာင္းျဖစ္ေသာ-အမႈအလုပ္-တရား။ (ခ) က်င့္ဝတ္၊ စည္းကမ္း၊ ျပဳက်င့္-လိုက္နာ-ရေသာ-က်င့္ဝတ္-စည္းကမ္း။ (၂) ေရာက္-ရ-အပ္ေသာ တရား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭipadā:ပဋိ-ပဒါ (ဣ) (ပဋိ√ပဒ္+အာ)
အက်င့္။ က်င့္ဝတ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,