Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṭipūjeti:[paṭi-pūj] 尊敬,付出(給予)敬意.cf.paṭipūjanā,paṭipūjana n.f.尊敬,敬意.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṭipūjeti:[paṭi-pūj] 尊敬する,敬意を払う.cf.paṭipūjanā,paṭipūjana n.f.尊敬,敬意.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṭipūjeti,(paṭi + pūj + e),尊敬,崇敬。 【過】 ~esi。 【過分】 ~jita。 【獨】~jetvā。(p194)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭipūjeti,(paṭi+pūj禮拜+e),尊敬,崇敬。【過】paṭipūjesi。【過分】paṭipūjita。【獨】paṭipūjetvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭipūjeti: paṭipūjeti(kri)
ပဋိပူေဇတိ(ႀကိ)
[pati+pūja+ṇe+ti]
[ပတိ+ပူဇ+ေဏ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭipūjeti:[paṭi + pūj + e] honours; reveres.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭipūjeti,[paṭi+pūjeti] to honour,worship,revere Sn.128; Pv.I,13; Miln.241.(Page 396)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
paṭipūjeti:To honour in return
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṬIPŪJETI:(paṭi+pūj+e) làm vẻ vang,tôn trọng [aor] --esi [pp] --jita [abs] --jetvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭipūjeti:ပဋိပူေဇတိ(ႀကိ)
[ပတိ+ပူဇ+ေဏ+တိ]
(၁) ပူေဇာ္၏။ (၂) တဖန္-တုံ႔ျပန္၍-ပူေဇာ္၏။ (၃) အဖန္ဖန္ ပူေဇာ္၏။ (၄) ေရွး႐ွဴပူေဇာ္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭipūjeti:ပဋိ-ပူေဇတိ (ပဋိ√ပူဇ္)
ပူေဇာ္၏။ ပူေဇာ္တံု႔ ပူေဇာ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,