Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṭinissagga:m.[cf.paṭinissajjati] 捨遣,捨離,定棄.-ānupassanā 捨遣觀,定棄觀.-ānupassin 捨遣隨觀者.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṭinissagga:m.[cf.paṭinissajjati] 捨遣,捨離,定棄.-ānupassanā 捨遣観,定棄観.-ānupassin 捨遣随観者.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
paṭinissagga:m.[cf.paṭinissajjati] 捨遣,捨離,定棄.-ānupassanā 捨遣観,定棄観.-anupassin 捨遣随観者
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṭinissagga,【陽】 放棄,拒絕,丟棄。(p193)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭinissagga,【陽】放棄,丟棄,對之無執著,舍遣,定棄。《清凈道論大疏》(Vism-mhṭ﹐CS:p.1.79):「對諸行轉起對之無執著的隨觀,稱為‘對之無執著’。」(Saṅkhārānaṁ paṭinissajjanākārena pavattā anupassanā paṭinissaggānupassanā.)(Vism-mhṭ﹐CS:p.2.442):「對之無執著:遍舍、跳出,兩種對之無執著。」(Paṭinissaggasaddo pariccāgattho,pakkhandanattho cāti paṭinissaggassa duvidhatā vuttā.)
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
paṭinissagga: 棄舍、拋棄、排斥、舍離
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭinissagga: paṭinissagga(pu)
ပဋိနိႆဂၢ(ပု)
[pati+ni+sajja+ṇa]
[ပတိ+နိ+သဇၨ+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭinissagga:[m.] giving up; rejection; forsaking.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭinissagga,[paṭi+nissagga of nissajjati,nis+sṛj,Cp.BSk.pratinisarga AvŚ II.118,pratiniḥsarga ib.II.194; MVastu II.549; pratinissagga MVastu III,314,322] giving up,forsaking; rejection,renunciation Vin.III,173; M.III,31; S.V,421 sq.; A.I,100,299; IV,148,350; Ps.I,194 (two p.,viz.pariccāga° and pakkhandana°); Pug.19,21,22.-- ādāna° S.V,24; A.V,233,253 sq.; upadhi° It.46,62; sabbûpadhi° S.I,136; III,133; V,226; A.I,49; V,8,110,320 sq.; °ânupassanā Ps.II,44 sq.; °ânupassin M.III,83; S.IV,211; V,329; A.IV,88,146 sq.; V,112,359.(Page 395)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṬINISSAGGA:[m] bỏ,từ chối,tha thứ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paṭinissagga:sự dứt bỏ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭinissagga:ပဋိနိႆဂၢ(ပု)
[ပတိ+နိ+သဇၨ+ဏ]
(၁) (က) စြန္႔လႊတ္-စြန္႔ပယ္-ျခင္း။ (ခ) စြန္႔လႊတ္-စြန္႔ပယ္-ျခင္း၊ စြန္႔လႊတ္-စြန္႔ပယ္-တတ္ေသာဉာဏ္။ (ဂ) စြန္႔လႊတ္-ေစလႊတ္-ေျပးဝင္-ျခင္း၊ စြန္႔လႊတ္-ေစလႊတ္-ေျပးဝင္-တတ္ေသာဉာဏ္။မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭinissagga:ပဋိ-နိႆဂၢ (ပ)
တစ္ဖန္စြန္႔ျခင္း။ စြန္႔လႊတ္ျခင္း။ စြန္႔ပယ္ျခင္း။
ပဋိနိႆဂၢါယ၊ စြန္႔စိမ့္ေသာငွာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,