Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṭilīyati:[paṭi-lī] 撤退,退去,無滯著.pp.paṭilīna; caus.paṭileṇeti.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṭilīyati:[paṭi-lī] 撤退す,退く,滞着せず.pp.paṭilīna; caus.paṭileṇeti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṭilīyati,(paṭi + lī + ya),倒退,遠離。 【過】 ~līyi。 【過分】 paṭilīna。 【獨】~līyitvā。(p195)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭilīyati,(paṭi+lī執著+ya),倒退,遠離。【過】paṭilīyi。【過分】paṭilīna。【獨】paṭilīyitvā。paṭilīnanisabha,【陽】人中最好的人。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭilīyati: paṭilīyati(kri)
ပဋိလီယတိ(ႀကိ)
[pati+lī+ya+ti,ka.48.rū,43.nīti,sutta.137.]
[ပတိ+လီ+ယ+တိ၊ ကစၥည္း။၄၈။ ႐ူ၊၄၃။ နီတိ၊သုတၱ။ ၁၃၇။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭilīyati:[paṭi + lī + ya] draws back; keeps away from.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭilīyati,[paṭi+līyati of ] to withdraw,draw back,keep away from,not to stick to A.IV,47=Miln.297 (+paṭikuṭati paṭivaṭṭati; Miln.& id.p.at S.II,265 print pati°); Vism.347 (+paṭikuṭṭati pativaṭṭati).-- pp.paṭilīna; Caus.paṭileṇeti (q.v.).(Page 398)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṬILĪYATI:(paṭi+lī+ya) rút lui,tránh xa nơi [aor] --līyi [pp] paṭilina [abs] --liyitvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭilīyati:ပဋိလီယတိ(ႀကိ)
[ပတိ+လီ+ယ+တိ၊ ကစၥည္း။၄၈။ ႐ူ၊၄၃။ နီတိ၊သုတၱ။ ၁၃၇။]
တြန္႔ဆုတ္၏၊ တစ္ဖက္ေသာ နံပါးျဖင့္ ပုန္းေအာင္းသကဲ့သို႔ ျဖစ္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭilīyati:ပဋိ-လီယတိ (ပဋိ√လီ)
တြန္႔၏။ ဆုတ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,