Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṭilābha:m.[cf.paṭi-labh] 獲得,得達.-chanda 獲得欲.-paññatti 獲得施設.-bhūmi 獲得地.-samannāgata 獲得具足.-suñña 獲得空.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṭilābha:m.[cf.paṭi-labh] 獲得,得達.-chanda 獲得欲.-paññatti 獲得施設.-bhūmi 獲得地.-samannāgata 獲得具足.-suñña 獲得空.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
paṭilābha:m.[cf.paṭi-labh] 獲得,得達.-chanda 獲得欲.-paññatti 獲得施設.-bhāvanā獲得修习.-bhūmi 獲得地.-samannāgata 獲得具足.-suñña 獲得空
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṭilābha,【陽】 達到,取得,獲得。(p195)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭilābha,【陽】達到,取得,獲得。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭilābha: paṭilābha(pu)
ပဋိလာဘ(ပု)
[pati+labha+ṇa]
[ပတိ+လဘ+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭilābha:[m.] attainment; acquisition; obtaining.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭilābha,[fr.paṭi+labh] obtaining,receiving,taking up,acquisition,assumption,attainment D.I,195; M.I,50; A.II,93,143; Ps.II,182,189; Nd1 262; Dh.333; Pug.57; VvA.113; PvA.50,73,74.-- attabhāva° obtaining a reincarnation,coming into existence S.II,256; III,144; A.II,159,188; III,122 sq.-- See also paribhoga.(Page 398)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṬILĀBHA:[m] sự được lợi,sự được,tậu,thâu được
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paṭilābha:viên đắc,sự thành tựu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭilābha:ပဋိလာဘ(ပု)
[ပတိ+လဘ+ဏ]
(၁) (က) ရျခင္း၊ ရရွိ-ဆိုက္ေရာက္-ပိုင္ဆိုင္-ျခင္း။ (ခ) ခံယူ-ရရွိ-ျခင္း။ (ဂ) ရရွိ-ၿပီးဆုံး-ျခင္း။ (ဃ) ရရွိ-ျပန္႔ႏွံ႔-ျခင္း။ (င) ရရွိ-ျဖစ္ေပၚ-ျခင္း။ (စ) တစ္ဖန္ ရျခင္း၊ တစ္ဖန္-ရရွိ-ဆိုက္ေရာက္-ပိုင္ဆိုင္-ျခင္း။ (၂) ရရာ (အခါ)။ (တိ) (၃) ရအပ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭilābha:ပဋိ-လာဘ (ပ) (ပဋိ√လဘ္+ဏ)
ရျခင္း။ တစ္ဖန္ရျခင္း။
ပဋိလာဘာယ၊ တစ္ဖန္ရျခင္းငွာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,