Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
paṭikkūla:=paṭikūla.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṭikkūla,【形】 討厭的,不愉快的,該反對的。 ~tā,【陰】 不願,討厭。~saññā,【陰】 厭想(有不純凈的意識)。(p191)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭikkūla,【形】討厭的,不愉快的,該反對的。paṭikkūlatā,【陰】不願,討厭。paṭikkūlasaññā,【陰】厭惡想(有不凈的意識)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭikkūla: paṭikkūla(ti)
ပဋိကၠဴလ(တိ)
[pati+kūla+a.paṭikūlati āvaratīti paṭikūlaṃ.kūlaāvaraṇe.,ṭī.719.prasavyaṃ pratikūlaṃ syādapasavya mapaṭṭhuca.amara,21,84.pratikūla (tri) pratirūpaṃ kūlaṃ pakpoçsya,ananukūleç viruddhapakpāvalambinica.thoma.(paḍikūla=paḍikkūla-prā).]
[ပတိ+ကူလ+အ။ ပဋိကူလတိ အာဝရတီတိ ပဋိကူလံ။ ကူလအာဝရေဏ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၁၉။ ျပသဝ်ံ ျပတိကူလံ သ်ာဒပသဝ် မပ႒ဳစ။ အမရ၊ ၂၁၊၈၄။ ျပတိကူလ (ႀတိ) ျပတိ႐ူပံ ကူလံ ပေကၸာ,သ်၊ အနႏုကူေလ,ဝိ႐ုဒၶပကၸာဝလမၺိနိစ။ ေထာမ။ (ပဍိကူလ=ပဍိကၠဴလ-ျပာ)။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭikkūla:[adj.] loathsome; disagreeable; objectionable.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭikkūla,(adj.) [paṭi+kūla] lit.against the slope; averse,objectionable,contrary,disagreeable Vin.I,58 (°kūla); D.III,112,113; M.I,341 (dukkha°); S.IV,172 (id.); J.I,393; VvA.92 (K.); PvA.77; VbhA.250 sq.-- app° without objection,pleasant,agreeable Vv 532 (K.); Vism.70 (k).-- nt.°ṁ loathsomeness,impurity VvA.232.See also abstr.pāṭikkūlyatā (paṭi°).

--gāhitā as neg.a° “refraining from contradiction” (Dhs.trsln) Pug.24 (k.); Dhs.1327 (k.).--manasikāra realisation of the impurity of the body DhA.II,87 (°kkula); VbhA.251.--saññā (āhāre) the consciousness of the impurity of material food D.III,289,291; S.V,132; A.IV,49; adj.°saññin S.I,227; V,119,317; A.III,169.(Page 393)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṬIKKŪLA:[a] đáng ghê gớm,không thích được,đáng nên từ bỏ --tā [f] sự gớm ghê,tởm,làm nôn mửa --saññā [f] tư tưởng cho là đáng ghê gớm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭikkūla:ပဋိကၠဴလ(တိ)
[ပတိ+ကူလ+အ။ ပဋိကူလတိ အာဝရတီတိ ပဋိကူလံ။ ကူလအာဝရေဏ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၁၉။ ျပသဝ်ံ ျပတိကူလံ သ်ာဒပသဝ် မပ႒ဳစ။ အမရ၊ ၂၁၊၈၄။ ျပတိကူလ (ႀတိ) ျပတိ႐ူပံ ကူလံ ပေကၸာ,သ်၊ အနႏုကူေလ,ဝိ႐ုဒၶပကၸာဝလမၺိနိစ။ ေထာမ။ (ပဍိကူလ=ပဍိကၠဴလ-ျပာ)။]
(၁) စက္ဆုပ္-ရြံရွာ-အပ္ေသာ၊ အလိုမရွိ-မႏွစ္သက္-အပ္ေသာ။ (၂) စက္ဆုပ္-ရြံရွာ-ေသာ၊ အလိုမရွိ-မႏွစ္သက္-ေသာ။ (၃) ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭikkūla:ပဋိကၠဴလ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,