Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṭikāra:m.[cf.paṭikaroti,paṭikara] 對策,修治,繕治,修理.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṭikāra:m.[cf.paṭikaroti,paṭikara] 対策,修治,繕治,修理.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭikāra: paṭikāra(pu)
ပဋိကာရ(ပု)
[pati+kara+ṇa.prati (tī) kāra thoma.]
[ပတိ+ကရ+ဏ။ ျပတိ (တီ) ကာရ ေထာမ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭikāra,(m.) counteraction; remedy; requital.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭikāra,[paṭi+kṛ] counteraction,remedy,requital Sdhp.201,498; usually neg.app° adj.not making good or which cannot be made good,which cannot be helped Vin.IV,218 (=anosārita p.219); PvA.274 (maraṇa) Cp.foll.(Page 392)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṬIKĀRA:[m] sự hành động trái ngược,sự trả thù,sự bồi thường,đền bù lại
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭikāra:ပဋိကာရ(ပု)
[ပတိ+ကရ+ဏ။ ျပတိ (တီ) ကာရ ေထာမ။]
(၁) တဖန္ျပဳျခင္း။ (က) တုံ႔ျပန္ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ ေက်းဇူးဆပ္ျခင္း။ (ခ) ကုစား-ကုသ-ျခင္း။ (ဂ) ျပန္လွန္ ဆဲေရးျခင္း။ (ခ) တားဆီး-တြန္းလွန္-ျခင္း။ (င) အတုအပ၊ အေယာင္ေဆာင္။ (တိ) (၂) တဖန္ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ (ကံ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭikāra:ပဋိ-ကာရ (ပ) (ပဋိ√ကရ္+ဏ)
ကုစားျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,