Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṭijānāti:[paṭi-jñā] 自稱,公言(公開說,聲明),同意認同(agree to),承認準許(approve),承諾(promise).pres.3pl.paṭijānare; aor.paṭijāniṃ; opt.paṭiññeyya; ger.paṭiññāya; pp.paṭiññāta.caus.paṭijānāpeti.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṭijānāti:[paṭi-jñā] 自称する,公言する,認める.pres.3pl.paṭijānare; aor.paṭijāniṃ; opt.paṭiññeyya; ger.paṭiññāya; pp.paṭiññāta.caus.paṭijānāpeti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṭijānāti,(paṭi + ñā + ā),承認,答應,同意。【 過】 ~jāni。【 過分】 paṭiññāta。【現分】 ~jānanta。 【獨】 ~jānitvā。(p192)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭijānāti,(paṭi+ñā+ā),承認,答應,同意。【過】paṭijāni。【過分】paṭiññāta。【現分】paṭijānanta。【獨】paṭijānitvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭijānāti: paṭijānāti(kri)
ပဋိဇာနာတိ(ႀကိ)
[pati+ñā+nā+ti.ñāavabodhane...jānāti...paṭijānāti.nirutti.451.]
[ပတိ+ဉာ+နာ+တိ။ ဉာအဝေဗာဓေန...ဇာနာတိ...ပဋိဇာနာတိ။ နိ႐ုတၱိ။၄၅၁။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭijānāti:[paṭi + ñā + ā] acknowledges; promises; consents.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭijānāti,[paṭi+jānāti] to acknowledge,agree to,approve,promise,consent D.I,3,192; S.I,68,172; II,170; III,28; V 204,423; Sn.76,135,555,601,1148; J.I,169; DhA.I,21; PvA.223 (pot.paṭiññeyya),226 (id.),241; ger.paṭiññāya Vin.II,83 (a°).-- pp.paṭiññāta (q.v.).(Page 395)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
paṭijānāti:To acknowledge,confess,recognize; to approve,consent,promise; to profess,assent,maintain; to discern,perceive
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṬIJĀNĀTI:(paṭi+ñā+nā) cho biết,hứa hẹn,bằng lòng [aor] --jāni [pp] patiññāta [prp] --jānanta [abs] --jānitvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paṭijānāti:tự nhận
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭijānāti:ပဋိဇာနာတိ(ႀကိ)
[ပတိ+ဉာ+နာ+တိ။ ဉာအဝေဗာဓေန...ဇာနာတိ...ပဋိဇာနာတိ။ နိ႐ုတၱိ။၄၅၁။]
(၁) ဝန္ခံ၏။ (၂) သိ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭijānāti:ပဋိ-ဇာနာတိ (ပဋိ√ဉာ)
ဝန္ခံ၏။ သေဘာတူ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,