Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṭighāta:m.[paṭi-ghāta] 防衛,防禦,防除,敵意,憤慨.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṭighāta:m.[paṭi-ghāta] 防衛,防禦,防除,敵意,憤慨.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
paṭighāta:m.[paṭi-ghāta] 防衛,防禦,防除,敵意,憤慨,対碍,反应
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṭighāta,【陽】 碰撞,敲擊,厭惡。(p192)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭighāta,(paṭi相反+ghāta),【陽】敲擊(warding off),厭惡(repulsion),反擊(beating off),忿怒(resentment)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭighāta: paṭighāta(pu)
ပဋိဃာတ(ပု)
[pati+hana+ṇa.(pratighāta-saṃ.paḍighāya-prā)]
[ပတိ+ဟန+ဏ။ (ျပတိဃာတ-သံ။ ပဍိဃာယ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭighāta:[m.] collision; knocking against; repulsion.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭighāta,[paṭi+ghāta,of same root as paṭigha] 1.(lit.) warding off,staying,repulsion,beating off D.III,130; M.I,10; A.I,98; IV,106 sq.; J.I,344; Vism.31 (=paṭihanana); Miln.121; DhA.II,8; PvA.33.-- 2.(psych.) resentment Dhs.1060,cp.Dhs.trsl.282.(Page 393)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paṭighāta:sự phẩn nộ,sự phản kháng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭighāta:ပဋိဃာတ(ပု)
[ပတိ+ဟန+ဏ။ (ျပတိဃာတ-သံ။ ပဍိဃာယ-ျပာ)]
(၁) ေဒါသ၊ ထိပါး-ပုတ္ခတ္-ညႇဉ္းဆဲ-သတ္ျဖတ္-ျခင္းသေဘာ၊ ထိပါး-ပုတ္ခတ္-ညႇဉ္းဆဲ-သတ္ျဖတ္-တတ္ေသာ သေဘာ။ (၂) (က) ပယ္ေဖ်ာက္-ဖ်က္ဆီး-ျခင္း။ (ခ) ပယ္ေဖ်ာက္-ပယ္သတ္-ပယ္စြန္႔-ျခင္း။ (ဂ) တားဆီး-ကာကြယ္-ျခင္း။ (ဃ) တားဆီး-ပိတ္ပင္-ဖုံးလႊမ္း-ျခင္း။ (င) ထိပါး-ပုတ္ခတ္-ညႇဉ္းဆဲ-သတ္ျဖတ္-ျခင္း။ (၃) ထိခိုက္-ေပါင္းဆုံ-ျခင္း။ (၄) ပင္ပန္း-ဆင္းရဲ-ျခင္း။ (တိ) (၅) အမ်က္ထြက္-စိတ္ဆိုး-ေသာ၊ သူ။ ပဋိဃာတာဘာဝ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭighāta:ပဋိ-ဃာတ (ပ)
ပယ္ေဖ်ာက္ျခင္း။ ထိပါးျခင္း။ ဖ်က္ဆီးညႇဥ္းဆဲေၾကာင္း အမ်က္ေဒါသ။ပဋိဃာတ္။
ပဋိဃာတတၳာယ၊ ပယ္ေဖ်ာက္စိမ့္ေသာငွာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,