Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṭiggaha:m.[cf.paṭiggaṇhāti] 領受,受納,容器,頂針(縫紉時奪在手指上的金屬環,以免針紮到手,亦稱<針箍>,a sewing needle,a thimble).
パーリ語辞典 水野弘元著
paṭiggaha:m.[cf.paṭiggaṇhāti] 領受,受納,容器,ゆびぬき.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
paṭiggaha:m.[cf.paṭiggaṇhāti] 領受,受納,容器,ゆびぬき.-maṇḍa受者醍醐
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṭiggaha,【陽】 痰盂。(p192)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭiggaha,【陽】痰盂。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭiggaha: paṭiggaha(kri)
ပဋိဂၢဟ(ႀကိ)
[pati+gaha+a+hi.hi khye.]
[ပတိ+ဂဟ+အ+ဟိ။ ဟိ ကိုေခ်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭiggaha: paṭiggaha(pu)
ပဋိဂၢဟ(ပု)
[pati+gaha+a.(pratigraha-saṃ.paḍiggaha-prā)]
[ပတိ+ဂဟ+အ။ (ျပတိျဂဟ-သံ။ ပဍိဂၢဟ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭiggaha:[m.] spittoon.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭiggaha,[fr.paṭiggaṇhāti] 1.receiving,acceptance; one who receives,recipient J.I,146; II,9; VI,474; Pv III,111.-- 2.friendly reception J.VI,526.-- 3.receptacle (for water etc.) Vin.II,115,213 (udaka°).-- 4.a thimble Vin.II,116.(Page 393)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṬIGGAHA:[m] cái ống nhổ
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
paṭiggaha:thùng rác để chứa thức ăn thừa hay rác,tỳ khưu được phép sử dụng từ này cũng để gọi cái đê chụp lên ngón tay lúc may vá tỳ khưu được phép dùng,nhưng tránh dùng các chất liệu quý kim hay ngà,sừng,xương thú
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭiggaha:ပဋိဂၢဟ(ပု)
[ပတိ+ဂဟ+အ။ (ျပတိျဂဟ-သံ။ ပဍိဂၢဟ-ျပာ)]
(၁) (က) ယူျခင္း၊ ခံယူျခင္း။ ၉ခ) ကိုင္တြယ္-သုံးသပ္-ျခင္း။ (ဂ) အျပစ္-အာပတ္-ေျပာၾကားမႈကို ခံယူျခင္း၊ ေဒသနာခံျခင္း။ (ဃ) အကပ္ခံျခင္း။ (၂) စီဝရပဋိဂၢဟဏသိကၡာပုဒ္။ (၃) လက္ေဆးခံ၊ လက္ေဆးအင္၊ ျပဋိဳ႕ (တို႔)။ (၄) ေထြးခံ၊ ေထြးအင္၊ ျပဋိဳ႕ (တို႔)။ (၅) အပ္ေထာက္လက္စြပ္၊ လက္ခု၊ လက္ခံ။ (၆) တပ္မ၊ စစ္တပ္ေနာက္ပိုင္း။ (တိ) (၇) ခံယူတတ္ေသာ၊ သူ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭiggaha:ပဋိဂၢဟ(ႀကိ)
[ပတိ+ဂဟ+အ+ဟိ။ ဟိ ကိုေခ်။]
ယူေလာ့၊ ခံယူေလာ့။ ပဋိဂၢဟတိ-(က)-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭiggaha:ပဋိ-ဂၢဟ (ပ) (ပဋိ√ဂဟ္+အ)
ခံယူျခင္း။ ဧည့္ခံျခင္း။ လက္ေဆးခံ။ ျပဋိဳ႕။ လက္ခု။ လက္ခံ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,