Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṭiggaṇhāti:paṭigaṇhāti [paṭi-grah] 受取,受領,受納.pp.paṭiggahita; caus.paṭiggaheti.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṭiggaṇhāti:paṭigaṇhāti [paṭi-grah] 受けとる,受領す,受納す.pp.paṭiggahita; caus.paṭiggaheti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṭiggaṇhāti,(paṭi + gah + ṇhā),拿,接收,接受。 【過】 ~gaṇhi。 【過分】~gahita。 【現分】 ~gaṇhanta。 【獨】 ~gahetvā,~gaṇhiya,paṭiggayha。(p192)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭiggaṇhāti,(paṭigaṇhāti) (paṭi+gah拿+ṇhā),拿,接收,接受,領受(to receive,accept,take (up))。【過】paṭiggaṇhi。【過分】paṭiggahita。【現分】paṭiggaṇhanta。【獨】paṭiggahetvā,paṭiggaṇhiya,paṭiggayha。【使】paṭiggaheti。accayaṁ paṭiggaṇhāti﹐接受懺悔過失(to accept (the confession of) a sin,to pardon a sin)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭiggaṇhāti: paṭiggaṇhāti(kri)
ပဋိဂၢဏွာတိ(ႀကိ)
[pati+gaha+ṇhā+ti.gaha upādāne...sīlaṃ gaṇhāti,rassatthe gaṇhati vā.rū.517-8.yathā ]]paṭiggahetvā paggaṇhanto]]tiādīsu dvittaṃ bhavati,nevaṃ ]]paṭigaṇhātiç anugaṇhātiç vacīpakopaṃ rakkheyya]]ntiādīsu aṭṭhānattādvittaṃ bhavatīti.rū,ṭī.4va.gaha upādāne...idha pana daḷhaggahaṇaṃ vāhotu sithilaggahaṇaṃ vā,yaṃ kiñci gahaṇaṃ upādānameva,tasmā gahadhātu gahaṇe vattatīti attho gahetabbo.gheppati,gaṇhāti vā.pariggaṇhāti,paṭiggaṇhāti,adhigaṇhāti,paggaṇhāti,niggaṇhāti.nīti,dhā.257.yadā ]]kvaci dhātū]] tiādinā asabbadhātuke vikaraṇapaccayassa lopoç ikārāgamassa ekāro ca,tadā sāgamo.aggahesi,aggahesuṃ.aggahi,aggahiṃsuç aggahuṃ.rū.518.]
[ပတိ+ဂဟ+ဏွာ+တိ။ ဂဟ ဥပါဒါေန...သီလံ ဂဏွာတိ၊ ရႆေတၳ ဂဏွတိ ဝါ။ ႐ူ။ ၅၁၇-၈။ ယထာ "ပဋိဂၢေဟတြာ ပဂၢဏွေႏၲာ"တိအာဒီသု ဒြိတၱံ ဘဝတိ၊ ေနဝံ "ပဋိဂဏွာတိ,အႏုဂဏွာတိ,ဝစီပေကာပံ ရေကၡယ်"ႏၲိအာဒီသု အ႒ာနတၱာဒြိတၱံ ဘဝတီတိ။ ႐ူ၊ဋီ။၄ဝ။ ဂဟ ဥပါဒါေန...ဣဓ ပန ဒဠႇဂၢဟဏံ ဝါေဟာတု သိထိလဂၢဟဏံ ဝါ၊ ယံ ကိၪၥိ ဂဟဏံ ဥပါဒါနေမဝ၊ တသၼာ ဂဟဓာတု ဂဟေဏ ဝတၱတီတိ အေတၳာ ဂေဟတေဗၺာ။ ေဃပၸတိ၊ ဂဏွာတိ ဝါ။ ပရိဂၢဏွာတိ၊ ပဋိဂၢဏွာတိ၊ အဓိဂဏွာတိ၊ ပဂၢဏွာတိ၊ နိဂၢဏွာတိ။ နီတိ၊ဓာ။၂၅၇။ ယဒါ "ကြစိ ဓာတူ" တိအာဒိနာ အသဗၺဓာတုေက ဝိကရဏပစၥယႆ ေလာေပါ,ဣကာရာဂမႆ ဧကာေရာ စ၊ တဒါ သာဂေမာ။ အဂၢေဟသိ၊ အဂၢေဟသုံ။ အဂၢဟိ၊ အဂၢဟႎသု,အဂၢဟုံ။႐ူ။၅၁၈။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭiggaṇhāti:[paṭi + gah + ṇhā] takes; receives; accepts.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭiggaṇhāti,(paṭigaṇhāti) [paṭi+gaṇhāti] to receive,accept,take (up) D.I,110 (vatthaṁ),142; Vin.I,200; II,109,116 (a sewing-needle); S.IV,326 (jātarūpa-rajataṁ); Sn.479,689,690; Dh.220; J.I,56,65; DA.I,236; PvA.47.In special phrase accayaṁ paṭiggaṇhāti to accept (the confession of) a sin,to pardon a sin Vin.II,192; D.I,85; M.I,438; J.V,379.-- pp.paṭiggahita (q.v.).-- Caus.°ggaheti Vin.II,213; M.I,32.(Page 393)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paṭiggaṇhāti:thọ nhận
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭiggaṇhāti:ပဋိဂၢဏွာတိ(ႀကိ)
[ပတိ+ဂဟ+ဏွာ+တိ။ ဂဟ ဥပါဒါေန...သီလံ ဂဏွာတိ၊ ရႆေတၳ ဂဏွတိ ဝါ။ ႐ူ။ ၅၁၇-၈။ ယထာ "ပဋိဂၢေဟတြာ ပဂၢဏွေႏၲာ"တိအာဒီသု ဒြိတၱံ ဘဝတိ၊ ေနဝံ "ပဋိဂဏွာတိ,အႏုဂဏွာတိ,ဝစီပေကာပံ ရေကၡယ်"ႏၲိအာဒီသု အ႒ာနတၱာဒြိတၱံ ဘဝတီတိ။ ႐ူ၊ဋီ။၄ဝ။ ဂဟ ဥပါဒါေန...ဣဓ ပန ဒဠႇဂၢဟဏံ ဝါေဟာတု သိထိလဂၢဟဏံ ဝါ၊ ယံ ကိၪၥိ ဂဟဏံ ဥပါဒါနေမဝ၊ တသၼာ ဂဟဓာတု ဂဟေဏ ဝတၱတီတိ အေတၳာ ဂေဟတေဗၺာ။ ေဃပၸတိ၊ ဂဏွာတိ ဝါ။ ပရိဂၢဏွာတိ၊ ပဋိဂၢဏွာတိ၊ အဓိဂဏွာတိ၊ ပဂၢဏွာတိ၊ နိဂၢဏွာတိ။ နီတိ၊ဓာ။၂၅၇။ ယဒါ "ကြစိ ဓာတူ" တိအာဒိနာ အသဗၺဓာတုေက ဝိကရဏပစၥယႆ ေလာေပါ,ဣကာရာဂမႆ ဧကာေရာ စ၊ တဒါ သာဂေမာ။ အဂၢေဟသိ၊ အဂၢေဟသုံ။ အဂၢဟိ၊ အဂၢဟႎသု,အဂၢဟုံ။႐ူ။၅၁၈။]
(၁) ယူ၏၊ ခံယူ၏။ (က) စြဲကိုင္-ယူငင္-၏။ (ခ) ခံယူ-က်င့္သုံး-၏။ (ဂ) ခံယူ-သိမွတ္-နိမိတ္ဖတ္-၏။ (ဃ) အျပစ္-အာပတ္-ေျပာၾကားမႈကို ခံယူ၏၊ ေဒသနာခံ၏။ (င) ဝန္ခံသည္၏ အစြမ္းျဖင့္ယူ၏၊ ဝန္ခံ၏။ (စ) သည္းခံသည္၏ အစြမ္းျဖင့္ ယူ၏၊ သည္းခံ၏။ (ဆ) အကပ္ခံ၏။ (ဇ) လက္ခံ-သိမ္းပိုက္-၏။ (၂) တဖန္-ျပန္၍-ယူ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭiggaṇhāti:ပဋိ-ဂၢဏွာတိ (ပဋိ√ဂဟ္)
ခံယူ၏။ ခံယူသံုးေဆာင္၏။ ဝန္ခံ၏။ သည္းခံ၏။ အကပ္ခံ၏။
အစၥယံ အစၥယေတာ ပဋိဂၢဏွာတု၊ အျပစ္ကို အျပစ္အားျဖင့္ သည္းခံေတာ္မူပါေလာ့။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,