Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṭigūhati:paṭiguhati [paṭi-guh] 隱藏,收藏(起來),放到放入~裡面.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṭigūhati:paṭiguhati [paṭi-guh] かくす,しまう.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṭigūhati,(paṭi + gūh + a),隱藏,隱瞞。 【過】 ~gūhi。 【過分】 ~gūhita。【獨】 ~gūhitvā。(p192)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭigūhati,(paṭi+gūh+a),隱藏,隱瞞。【過】paṭigūhi。【過分】paṭigūhita。【獨】paṭigūhitvā。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭigūhati:[paṭi + gūh + a] conceals; keeps back.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṬIGŪHATI:(paṭi+guh+a) đem giấu cất,để lại sau [aor] --gūhi [pp] --gūhita [abs] gūhitvā
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭigūhati:ပဋိ-ဂူဟတိ ပဋိ-ဂုဟတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,