Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṭicchādaniya:n.[<paṭicchādeti] 肉汁,肉味.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṭicchādaniya:n.[<paṭicchādeti] 肉汁,肉味.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṭicchādaniya,【中】 肉湯,肉汁。(p192)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭicchādaniya,【中】肉湯,肉汁。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭicchādaniya:[nt.] meat broth or gravy.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭicchādaniya,(nt.) [fr.paṭicchādeti] the flavour of meat,flavouring,meat broth or gravy Vin.I,206,217; Miln.291.(Page 394)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṬICCHĀDANIYA:[nt] canh thịt hay nước sốt làm bằng nhựa thịt
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭicchādaniya:ပဋိ-စၧာဒနိယ (န)
သားႁပြမ္းဟင္း၏ အေမႊးအထံု။ ဟင္းမ်ိဳး၏အေမႊးအထံု။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,