Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭicchādanīya: paṭicchādanīya(na)
ပဋိစၧာဒနီယ(န)
[pati+chanda+anīya.pati+chada+anīya.maṃsassa raso paṭicchādanīyamuccate.chanda icchāyaṃ.paṭicchādetīti paṭicchādanīyaṃ,anīyo,chada saṃvaraṇevā,maṃsena paṭicchādetabbattā paṭicchādanīyaṃ.,ṭī.468.]
[ပတိ+ဆႏၵ+အနီယ။ ပတိ+ဆဒ+အနီယ။ မံသႆ ရေသာ ပဋိစၧာဒနီယမုစၥေတ။ ဆႏၵ ဣစၧာယံ။ ပဋိစၧာေဒတီတိ ပဋိစၧာဒနီယံ၊ အနီေယာ၊ ဆဒ သံဝရေဏဝါ၊ မံေသန ပဋိစၧာေဒတဗၺတၱာ ပဋိစၧာဒနီယံ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၆၈။]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
paṭicchādanīya:nuớc cốt nấu từ thịt động vật (saman+tapāsādikā giải thích bằng chữ maṃsarasa),tỳ khưu có thể dùng như một loại thuốc trị bệnh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭicchādanīya:ပဋိစၧာဒနီယ(န)
[ပတိ+ဆႏၵ+အနီယ။ ပတိ+ဆဒ+အနီယ။ မံသႆ ရေသာ ပဋိစၧာဒနီယမုစၥေတ။ ဆႏၵ ဣစၧာယံ။ ပဋိစၧာေဒတီတိ ပဋိစၧာဒနီယံ၊ အနီေယာ၊ ဆဒ သံဝရေဏဝါ၊ မံေသန ပဋိစၧာေဒတဗၺတၱာ ပဋိစၧာဒနီယံ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၆၈။]
အသားရည္၊ သားေဆးရည္၊ ဟင္းမ်ိဳးရည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,