Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṭicchādaka,paṭicchādī,【形】 隱藏的,作掩護的,模糊的。 ~dana,【中】隱蔽,遮蓋物。(p192)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭicchādaka,【形】隱藏的,作掩護的,模糊的。paṭicchādana,【中】隱蔽,遮蓋物。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭicchādaka: paṭicchādaka(ti)
ပဋိစၧာဒက(တိ)
[pati+chada+ṇvu.thī-nitea paṭicchādikā.]
[ပတိ+ဆဒ+ဏြဳ။ထီ-၌ ပဋိစၧာဒိကာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭicchādaka:[adj.] hiding; covering; concealing; obscuring.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭicchādaka,=prec.DhsA.51.(Page 394)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṬICCHĀDAKA:--chādi [a] cất dấu,che đậy,giấu đi,làm mờ ám --dana [nt] sự cất giấu,che đậy
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭicchādaka:ပဋိစၧာဒက(တိ)
[ပတိ+ဆဒ+ဏြဳ။ထီ-၌ ပဋိစၧာဒိကာ။]
ဖုံးလႊမ္း-ဖုံးကြယ္-တတ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭicchādaka:ပဋိစၧာဒ-က (တိ)
ဖံုးလႊမ္းတတ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,