Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṭicarati:[paṭi-car] 徘徊(wander about),打交道(共事,來往,交往,deal with); 避而不答(迴避問題),異答(答非所問,receive a different answer to what is asked).
パーリ語辞典 水野弘元著
paṭicarati:[paṭi-car] 徘徊す,つき合う,答えをそらす,異って答える.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṭicarati,(paṭi + car + a),轉向,避開話題,使討論的內容模糊。 【過】~cari。(p192)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭicarati,(paṭi相反+car移動+a),轉向(to wander about),避開話題(to go about or evade (a question))。aññena aññaṁ paṭicarati(顧左右而言他﹐to be saved by another in another way; to receive a difference,answer to what is asked)。【過】paṭicari。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭicarati: paṭicarati(kri)
ပဋိစရတိ(ႀကိ)
[pati+cara+a+ti.cara gati bhakkhanesu.carati,vicarati,anucarati,sañcarati,paṭicarati....paṭicaratīti paṭicchādeti.nīti,dhā.147.(praticarati-saṃ)]
[ပတိ+စရ+အ+တိ။ စရ ဂတိ ဘကၡေနသု။ စရတိ၊ ဝိစရတိ၊ အႏုစရတိ၊ သၪၥရတိ၊ ပဋိစရတိ။ ...ပဋိစရတီတိ ပဋိစၧာေဒတိ။နီတိ၊ဓာ။၁၄၇။ (ျပတိစရတိ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭicarati:[paṭi + car + a] goes about; evades a question; obscures a matter of discussion.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭicarati,[paṭi+carati) 1.to wander about,to deal with Miln.94.-- 2.to go about or evade (a question),to obscure a matter of discussion,in phrase aññena aññaṁ p.“to be saved by another in another way,” or to from one (thing) to another,i.e.to receive a diff,answer to what is asked D.I,94; Vin.IV,35; M.I,96,250,442; A.IV,168 (v.l.paṭivadati); expld at DA.I,264 by ajjhottharati paṭicchādeti “to cover over,” i.e.to conceal (a question).See on expression Dialogues I.116.(Page 393)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṬICARATI:(paṭi+car+a) đi loanh quanh,tránh né câu hỏi,làm tối,không rõ câu chuyện bàn cãi [aor] --cari
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paṭicarati:tránh né vấn đề
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭicarati:ပဋိစရတိ(ႀကိ)
[ပတိ+စရ+အ+တိ။ စရ ဂတိ ဘကၡေနသု။ စရတိ၊ ဝိစရတိ၊ အႏုစရတိ၊ သၪၥရတိ၊ ပဋိစရတိ။ ...ပဋိစရတီတိ ပဋိစၧာေဒတိ။နီတိ၊ဓာ။၁၄၇။ (ျပတိစရတိ-သံ)]
(၁) (က) ဖုံးလႊမ္း-ဖုံးကြယ္-သည္၏အစြမ္းျဖင့္ျဖစ္၏။ (ခ) ဖုံးလႊမ္း-ဖုံးကြယ္-၏။ (၂) ဆက္ဆံ-ေပါင္းသင္း-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭicarati:ပဋိ-စရတိ (ပဋိ√စရ္)
လွည့္လည္၏။ လွည့္ပတ္၏။ ေရွာင္လႊဲ၏။ ဖံုးလႊမ္း၏။ လႊမ္းမိုး၏။
အေညန အညံ ပဋိစရတိ၊ အေၾကာင္းတစ္ပါးျဖင့္ အေၾကာင္းတစ္ပါးကို ေရွာင္လႊဲဖံုးကြယ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,