Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṭibujjhati:[paṭi-bujjhati<budh] 從睡眠中醒過來,知道了解.pp.paṭibuddha.cf.pabujjhati.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṭibujjhati:[paṭi-bujjhati<budh] 眠りからさめる,知る.pp.paṭibuddha.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭibujjhati,(pati+budh醒+ya),理解,醒來。【過】paṭibujjhi。【獨】paṭibujhitvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭibujjhati: paṭibujjhati(kri)
ပဋိဗုဇၩတိ(ႀကိ)
[pati+budha+ya+ti]
[ပတိ+ဗုဓ+ယ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭibujjhati:[paṭi + budh + ya] understands; wakes up.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭibujjhati,[paṭi+bujjhati] to wake up,to understand,know,A.III,105 sq.; ThA.74; PvA.43,128.-- pp.paṭibuddha (q.v.).(Page 397)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
paṭibujjhati:To awake
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṬIBUJJHATI:(paṭi+budh+ya) hiểu biết,thức dậy,thức tỉnh [aor] --jjhi [pp] --buddha [abs] --jhitvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paṭibujjhati:thức dậy,thức giấc,tỉnh thức
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭibujjhati:ပဋိဗုဇၩတိ(ႀကိ)
[ပတိ+ဗုဓ+ယ+တိ]
(၁) သိ၏။ (၂) ႏိုး၏၊ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းမွ ႏိုး၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭibujjhati:ပဋိ-ဗုဇၩတိ (ပဋိ√ဗုဓ္)
အိပ္ရာမွႏိုး၏။ သိ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,