Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṭibhāṇa,【中】 機智,敏捷,準備就緒演講,智力。 ~vantu,【形】 有機智的。(p194)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭibhāṇa,【中】機智,敏捷,準備就緒演講,智力。paṭibhāṇavantu,【形】有機智的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭibhāṇa: paṭibhāṇa(ti)
ပဋိဘာဏ(တိ)
[pati+bhaṇa+ṇa]
[ပတိ+ဘဏ+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭibhāṇa:[nt.] ready wit; promptitude; readiness of speech; intelligence.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paṭibhāṇa:biện tài,trí kiến luận
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭibhāṇa:ပဋိဘာဏ(တိ)
[ပတိ+ဘဏ+ဏ]
ေျပာဆိုေဟာၾကား-အပ္ေသာ-(တရား)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭibhāṇa:ပဋိ-ဘာဏ (န) (ပဋိ√ဘာ+ယု)
ဉာဏ္အား ထင္ျခင္း။ ဉာဏ္အထင္အျမင္။ ဉာဏ္ပညာ။ ပဋိဘာန္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,