Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṭibandhu:m.[paṭi-bandhu] 關係,關連,親類,親戚,親族.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṭibandhu:m.[paṭi-bandhu] 関係,関連,親類.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭibandhu,(paṭi遍+bandhu親戚) 親戚(a relation,relative)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭibandhu: paṭibandhu(pu)
ပဋိဗႏၶဳ(ပု)
[pati+bandha+u]
[ပတိ+ဗႏၶ+ဥ]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭibandhu,[paṭi+bandhu] a connection,a relation,relative Dhs.1059,1136,1230; DhsA.365.(Page 397)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paṭibandhu:sự kết buộc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭibandhu:ပဋိဗႏၶဳ(ပု)
[ပတိ+ဗႏၶ+ဥ]
(၁) အာ႐ုံအသီးအသီး၌ ဖြဲ႕တတ္ေသာ (တဏွာ)တရား။ (၂) အသီးအျခားျဖစ္ေသာ (တဏွာ) ေဆြမ်ိဳး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭibandhu:ပဋိ-ဗႏၶဳ (ပ)
အေဆြခင္ပြန္း။ ရာဂတည္းဟူေသာ အေဆြ။ အာ႐ံု၌ ဖြဲ႕တတ္ေသာ တရား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,