Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṭibaddha:a.[paṭibandhati 的 pp.] 已結著結縛的,已執著的.-citta 染心,執心.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṭibaddha:a.[paṭibandhati の pp.] 結ばれたる,執着せる.-citta 染心,執心.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṭibaddha,(paṭibandhati 的【過分】),已被…所綁,已依靠,已被…所吸引。~citta,【形】 迷住的,被愛所綁的。(p194)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭibaddha,(paṭibandhati 的【過分】),已被…所綁,已依靠,已被…所吸引。paṭibaddhacitta,【形】迷住的,被愛所綁的。eka-jāti-pratibaddha(梵),一生補處(一生所系菩薩,即下一生就要成佛。彌勒菩薩還不一定是一生補處)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭibaddha: paṭibaddha(ti)
ပဋိဗဒၶ(တိ)
[pati+badha=bandha+ta.(pratibaddha-saṃ.paḍibaddha-prā)]
[ပတိ+ဗဓ=ဗႏၶ+တ။ (ျပတိဗဒၶ-သံ။ ပဍိဗဒၶ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭibaddha:[pp.of paṭibandhati] bound to; depent on; attracted on or by.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭibaddha,(adj.) [paṭi+baddha,pp.of bandh] bound to,in fetters or bonds,attracted to or by,dependent on D.I,76; Vin.IV,302 (kāya°); A.V,87 (para°); Dh.284; Miln.102 (āvajjana°); PvA.134 (°jīvika dependent on him for a living).-- Freq.in cpd.°citta affected,enamoured,one’s heart bound in love Vin.III,128; IV,18; Sn.37 (see Nd2 385),65; PvA.46,145 (°tā f.abstr.),151,159 (rañño with the king).(Page 397)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṬIBADDHA:[pp] của paṭibandhati cột dính với,do nơi,cám dỗ bởi --citta [a] ràng buộc trong sự thương yêu,mê say
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭibaddha:ပဋိဗဒၶ(တိ)
[ပတိ+ဗဓ=ဗႏၶ+တ။ (ျပတိဗဒၶ-သံ။ ပဍိဗဒၶ-ျပာ)]
(၁) စပ္ေသာ။ (က) ဆက္စပ္-တည္မွီ-ေသာ။ (ခ) ၿငိကပ္-တြယ္တာ-တပ္မက္-ေသာ။ (၂) ၿငိကပ္-တြယ္တာ-တပ္မက္-ရာျဖစ္ေသာ။ (၃) ဖြဲ႕အပ္ေသာ။ (က) ဖြဲ႕စပ္-ခ်ည္တြယ္-အပ္ေသာ။ (ခ) ေႏွာင္ဖြဲ႕-ဟန္႔တား-အပ္ေသာ (သကၤန္း)။ ပဋိဗဒၶ႒ာန-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭibaddha:ပဋိ-ဗဒၶ (န)
ေတာ္စပ္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭibaddha:ပဋိ-ဗဒၶ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ပဋိ√ဗႏၶ္+တ)
စပ္သည္။ တပ္စြန္းသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,