Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṭibāhati:[cf.paṭi-bāhaka] 排除,拒斥.grd.paṭibāhiya; pp.paṭibāḷha 抑壓的,被強制的.caus.paṭibāheti 排拒.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṭibāhati:[cf.paṭi-bāhaka] 排除す,拒斥する.grd.paṭibāhiya; pp.paṭibāḷha 抑圧の,強制された.caus.paṭibāheti 排拒す.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṭibāhati,(paṭi + vah + a),擋住,規避,讓開,拒絕。 【過】 ~bāhi。 【過分】 ~bāhita。 【現分】 ~bāhanta。 【獨】 ~bāhitvā,~bāhiya。(p194)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭibāhati,(paṭi+vah帶+a),擋住,規避,讓開,拒絕,責備(=paṭikkosati ,DA.I,160)。【過】paṭibāhi。【過分】paṭibāhita。【現分】paṭibāhanta。【獨】paṭibāhitvā,paṭibāhiya。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭibāhati: paṭibāhati(kri)
ပဋိဗာဟတိ(ႀကိ)
[pati+bāha+a+ti]
[ပတိ+ဗာဟ+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭibāhati:[paṭi + vah + a] wards off; evades; keeps off; refuses.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭibāhati,[paṭi+*bāh of bahis adv.outside] to ward off,keep off,shut out,hold back,refuse,withhold,keep out,evade Vin.I,356; II,162,166 sq.,274; IV,288; J.I,64,217; DhA.II,2 (rañño āṇaṁ),89 (sītaṁ); VvA.68; PvA.96 (maraṇaṁ),252,286 (grd.appaṭibāhanīya).Caus.°bāheti in same meaning J.IV,194; DhA.II,71; PvA.54.-- pp.paṭibāḷha (q.v.).(Page 397)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
paṭibāhati:To put away,reject,avert,repel
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṬIBĀHATI:(paṭi+vah+a) tránh xa,chối từ,tránh khỏi [aor] --bāhi [pp] --bāhita [prp] --bāhanta [abs] bāhitvā,--bāhiya
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭibāhati:ပဋိဗာဟတိ(ႀကိ)
[ပတိ+ဗာဟ+အ+တိ]
(က) တားျမစ္၏။ (ခ) ပယ္ရွား-ပယ္လွန္-၏။ (ဂ) ပယ္ေဖ်ာက္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭibāhati:ပဋိ-ဗာဟတိ (ပဋိ√ဗာဓ္)
တားျမစ္၏။ ပယ္၏။ ပယ္ေဖ်ာက္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,