Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṭiññā:f.[Sk.pratijñā] 自稱,自言,自認(承認自己所造作的事),自言治(七滅諍之一),宗,主張,約定諾言(promise).saccapaṭiññā 真實的約定諾言(true promise).
パーリ語辞典 水野弘元著
paṭiññā:f.[Sk.pratijñā] 自称,自言,自認,自言治,宗,主張.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
paṭiññā:f.[Sk.pratijñā] 自称,自言,自認,自言治,宗,主張,誓言
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṭiññā,【陰】 諾言,誓約,同意,許可。(p193)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭiññā,【陰】諾言,誓約,同意,許可,表白。中國人謹慎處世的至理名言「有言在先」。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭiññā: paṭiññā(thī)
ပဋိညာ(ထီ)
[pati+ñā+a+ā.vatthuāpattīnaṃ paṭijānanaṃç paṭijāniyate vā paṭiññā.kaṅkhā,yo,ṭī.(pratiḷā-saṃ.paiṇṇā=paḍiṇṇā-prā)]
[ပတိ+ဉာ+အ+အာ။ ဝတၳဳအာပတၱီနံ ပဋိဇာနနံ,ပဋိဇာနိယေတ ဝါ ပဋိညာ။ ကခၤါ၊ ေယာ၊ဋီ။(ျပတိဠာ-သံ။ ပဣဏၰာ=ပဍိဏၰာ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭiññā,(f.) promise; vow; consent; permission.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭiññā,(f.) [fr.paṭi+jñā; cp.later Sk.pratijñā] acknowledgment,agreement,promise,vow,consent,permission D.III,254; J.I,153; Pv IV.112,144; Miln.7; DhA.II,93:PvA.76,123; SnA 397,539.-patiññaṁ moceti to keep one’s promise DhA.I,93.(Page 395)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
paṭiññā:Agreement,promise,vow
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṬIÑÑĀ:[f] sự hứa hẹn,nguyện vọng,sự bằng lòng,sự cho phép
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paṭiññā:sự tự nhận
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭiññā:ပဋိညာ(ထီ)
[ပတိ+ဉာ+အ+အာ။ ဝတၳဳအာပတၱီနံ ပဋိဇာနနံ,ပဋိဇာနိယေတ ဝါ ပဋိညာ။ ကခၤါ၊ ေယာ၊ဋီ။(ျပတိဠာ-သံ။ ပဣဏၰာ=ပဍိဏၰာ-ျပာ)]
(၁) ဝန္ခံျခင္း၊ အာမခံျခင္း၊ ပဋိညာဉ္။ (၂) ဝန္ခံအပ္ေသာ (တရား)။ (၃) ဝန္ခံေၾကာင္း (စကား)။ (၄) ပဋိညာစကား၊ ဝန္ခံအပ္-ၿပီးေစအပ္-အတည္ျဖစ္ေစအပ္-ေသာ-လိုရင္း-ပဓာန-စကား-အေၾကာင္းအရာ၊ အေထာက္အထားတို႔ျဖင့္ မွန္ကန္ေၾကာင္း အျပခံရမည့္-လိုရင္း-ပဓာန-စကား-အေၾကာင္းအရာ။ ပဋိညာဝစန-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭiññā:ပဋိ-ညာ (ဣ) (ပဋိ√ဉာ)
ဝန္ခံျခင္း။ ဝန္ခံစကား။ ကတိထားျခင္း။ ပဋိညာဥ္။
ပဋိညံ ဂေဟတြာ၊ ပဋိညာဥ္ကို ယူ၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,