Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṭhavī:pathavī f.[Sk.pṛthivī] = puṭhavī,puthavī.地,大地,土地.-kampa,-kampana 地震.-kasiṇa 地遍,地一切處.-kāya 地界,地身.-jayamanta 世界降伏神咒.-dhātu 地界.-maṇḍala 地曼荼羅.-rasa 地味.-lekhūpamā 地刻喩.-saññā 地想.saññin 地想者.-sama 如大地的(like the earth).-sama-bhāvanā 如大地的修行.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṭhavī:pathavī f.[Sk.pṛthivī] =puṭhavī,puthavī.地,大地,土地.-kampa,-kampana 地震.-kasiṇa 地遍,地一切処.-kāya 地界,地身.-jayamanta 世界降伏神呪.-dhātu 地界.-maṇḍala 地曼荼羅.-rasa 地味.-lekhūpamā 地刻喩.-saññā 地想.saññin 地想者.-sama-bhāvanā 地の如き修行.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṭhavī,【陰】 地。 ~kampana,【中】 地震。 ~kasiṇa,【中】 (修禪取相的)地器材。 ~calana,【中】 ~cāla,【陽】 地震。 ~dhātu,【陰】 地界,地元素。 ~sama,【形】 似地的。 ~vojā,【陰】 地的元氣,地的精髓。(p198)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭhavī,【陰】地。paṭhavīkampana,【中】地震。paṭhavīkasiṇa,【中】(修禪取相的)地遍。paṭhavīcalana,【中】paṭhavīcāla,【陽】地震。paṭhavīdhātu,【陰】地界,地元素。paṭhavīsama,【形】似地的。paṭhavojā,【陰】地的元氣,地的精髓。Dhs.(PTS:962;CS:967.)︰Katamaṁ taṁ rūpaṁ pathavīdhātu? Yaṁ 1kakkhaḷaṁ 2kharagataṁ 3kakkhaḷattaṁ 4kakkhaḷabhāvo ajjhattaṁ vā bahiddhā vā upādiṇṇaṁ vā anupādiṇṇaṁ vā-- idaṁ taṁ rūpaṁ pathavīdhātu.(什麼是「色的地界」(What is the Corporeality which is the Element of solidity)?凡是1堅(hardness)、2硬(roughness)、3堅性(hard)、4堅實(hardness),生起於內、外,或已執取、未執取,這是「色的地界」。)
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
paṭhavī: 地
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭhavī,(f.) the earth.pathāvī (m.) a pedestrian; traveller.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭhavī,(f.) [Ved.pṛthivī,doublets in Pāli pathavī,puthavī,puthuvī,puṭhuvī,see Geiger,P.Gr.§§ 124,17n.To ad.,pṛthu:see puthu,prath to expand,thus lit.the broad one,breadth,expansion.Not (as Bdhgh at Vism.364:patthaṭattā pathavī,cp.Cpd.155 even modern linguists!) to be derived fr.pattharati] the earth.Acc.to Nd2 389 syn.with jagati.It figures as the first element in enumn of the 4 elements (see dhātu 1),viz.p.,āpo,tejo,vāyo (earth,water,fire,wind or the elements of the extension,cohesion,heat and motion:Cpd.155).At D.III,87 sq.≈ Vism.418 rasa° is opposed to bhūmi-pappaṭaka.Otherwise it is very frequent in representing the earth as solid,firm,spacious ground.See D.II,14,16; M.I,327 sq.; S.I,113 (p.udrīyati),119 (id.),186; II,133,169 sq.; V,45,78,246,456 sq.; A.II,50; IV,89,374,V,263 sq.; Sn.307,1097; It.21; Dh.41,44,178 (pathavyā); Pv.II,66; Miln.418; PvA.57,75,174.--mahā° M.I,127; S.II,179,263; III,150; J.I,25,74; III,42; Miln.187; aya° iron soil (of Avīci) DhA.I,148.In compn both paṭhavī° & pathavi°.

--ojā (paṭhavojā) sap or essence of the earth DhA.II,154.--kampa shaking the earth,an earthquake DA.I,130.--kampana=kampa J.I,47.--kasiṇa the earth artifice (see Dhs.trsl 43) D.III,286.--dhātu the earth element (see above) D.I,215; II,294; III,228,247; M.I,185; 421; S.II,170; Dhs.588,648,962 (cp.Dhs.trsln 241); Nett 73,74; VbhA.55; --maṇḍala the circle of the E.D.I,134; S.I,101; A.IV,90.--rasa taste of earth S.I,134; SnA 5.--lekha writing on (or in) carth A.I,283; Pug.32.--saññā earth consciousness M.II.105; A.IV,312; V,7 sq.,318 sq.353 sq.--sama like the earth M.I,127,423; Dh.95.(Page 403)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
paṭhavī:The earth
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṬHAVĪ:[f] đất --kampana [nt] sự động đất (rung rinh) --kasina [nt] lấy đất làm đề mục tham thiền --calana [nt] cāla [m] sự rung rinh đất --dhātu [f] chất đất --sama [a] giống in như đất --vojā [f] hương vị của đất
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paṭhavī:đất,mặt đất
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭhavī:ပဌဝီ (ဣ)
ေျမႀကီး။ ေျမအျပင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,