Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṭaggi:m.[paṭi-aggi] 反火,相反的火,逆火.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṭaggi:m.[paṭi-aggi] 反対の火.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṭaggi,【陽】 還火(歸還的火)。(p191)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭaggi,【陽】還火(歸還的火)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭaggi: paṭaggi(pu)
ပဋဂၢိ(ပု)
[pati+aggi.ka.48.rū.43.nīti,sutta.137.nirutti.45.]
[ပတိ+အဂၢိ။ ကစၥည္း။ ၄၈။႐ူ။၄၃။ နီတိ၊သုတၱ။၁၃၇။ နိ႐ုတၱိ။၄၅။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭaggi:[m.] a counter fire.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭaggi,[paṭi+aggi] counter-fire Vin.II,138; J.I,212; kAcc.31.(Page 391)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
paṭaggi:Fire in return
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
paṭaggi:chỗ giữ lửa trong tự viện thời xưa,nhằm tránh việc đốt lửa bừa bãi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭaggi:ပဋဂၢိ(ပု)
[ပတိ+အဂၢိ။ ကစၥည္း။ ၄၈။႐ူ။၄၃။ နီတိ၊သုတၱ။၁၃၇။ နိ႐ုတၱိ။၄၅။]
မီးဆို႔၊ မီးႀကိဳ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭaggi:ပဋဂၢိ (ပ)
မီးႀကိဳ။ မီးဆို႔။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,