Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṭṭikā,【陰】 長布條,繃帶,腰帶。(p197)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭṭikā,【陰】長布條,繃帶,腰帶。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭṭikā: paṭṭikā(thī)
ပ႗ိကာ(ထီ)
[paṭṭi+ka+ā.paṭṭa+ka+ā.ṭṭa-eiea a- i-pru.]
[ပ႗ိ+က+အာ။ ပ႗+က+အာ။ ႗-၏ အ-ကို ဣ-ျပဳ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭṭikā,(f.) a strip of cloth; bandage; waist-band; a girdle.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭṭikā,see paṭṭaka.(Page 402)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
paṭṭikā:A slip,tablet; a bandage,ribbon
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṬṬIKĀ:[f] một miếng vải dài,một cuộc băng,dây nịt lưng
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
paṭṭikā:một loại thắt lưng chỉ gồm một sợi dây vải và có móc khóa ở một đầu tỳ khưu được phép dùng chữ này cũng còn có nghĩa là chiếc lá tre hay lá cọ được dùng làm lá thăm để chọn lựa nhân tuyển cho công việc gì đó
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭṭikā:ပ႗ိကာ(ထီ)
[ပ႗ိ+က+အာ။ ပ႗+က+အာ။ ႗-၏ အ-ကို ဣ-ျပဳ။]
(၁) အျပား၊ ျပားခ်ပ္ေသာအရာ။ (က) ခါးပန္းျပား၊ ခါးပန္းႀကိဳးအျပား။ (ခ) အခင္းျပားပ်ဉ္ျပား။ (ဂ) ဝါး,ႏွီး,ထန္းရြက္စေသာ အျပား။ (ဃ) သန္လ်က္-ဓား-အိမ္ျပား။ (င) အုတ္ျပား၊ ပြတ္လုံးျခမ္း။ (စ) ေရႊျပား။ (၂) ၾကပိုင္၊ ေထာက္ရပ္နီပင္။ ပ႗ီ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭṭikā:ပ႗ိကာ (ဣ)
သင္းက်စ္ျပား။ ထန္းရြက္စေသာ အျပား။ ခါးပန္းျပား။ေက်ာက္ခ်ပ္လႊာ။ ေတာက္ရပ္နီပင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,