Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṇiya:a.n.[paṇati 的 grd.cf.BSk.paṇya] 能(可,應)賣的,商品.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṇiya:a.n.[paṇati の grd.cf.BSk.paṇya] 売らるべき,商品.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṇiya,【中】 貿易的物件。【陽】 商人。(p198)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṇiya,【中】貿易的對象。【陽】商人。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṇiya: paṇiya(na)
ပဏိယ(န)
[paṇa+ṇya.(paṇia-prā)]
[ပဏ+ဏ်။ (ပဏိအ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṇiya:[nt.] article of trade.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṇiya,(adj.) [ger.formation fr.paṇ,see paṇati & cp.BSk.paṇya in tara-paṇya fare AvŚ I.148] to be sold or bought,vendible,nt.article of trade,ware A.II,199; Vv 847 (=bhaṇḍa VvA.337); J.IV,363 (=bhaṇḍa C.366).(Page 403)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṆIYA:[nt] hàng hóa,thương mãi [m] người buôn bán
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṇiya:ပဏိယ(န)
[ပဏ+ဏ်။ (ပဏိအ-ျပာ)]
(၁) ေရာင္းအပ္ေသာ ဥစၥာ၊ ေရာင္းကုန္။ (တိ) (၂) ေရာင္း-အပ္-သင့္-ထိုက္-ေသာ (ဥစၥာ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṇiya:ပဏိယ (န)
ကုန္စည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṇiya:ပဏိယ (တိ) (√ပဏ္+ဣယ)
ေရာင္းဖို႔ျဖစ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,