Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṇihita:a.[paṇidahati 的 pp.] 已被朝向的,已誌向的,有願求的.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṇihita:a.[paṇidahati の pp.] 向けられたる,志向せる,願求ある.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṇihita,(paṭidahati 的【過分】),已指示,已下決心…的,已意圖。(p198)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṇihita,(paṭidahati 的【過分】,pa+ni+ dah放置),已指示,已下決心…的,已意圖。【形】被放置,定向。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṇihita: paṇihita(ti)
ပဏိဟိတ(တိ)
[pa+ni+dhā+ta.pa-saddo pakārādikamma...patthanādīsu....patthane paṇihitaṃ.rū,nhā-126.nidhīyitthāti nihito ]]kvaci dhātū]] tiādinā dhissa hi tappaccaye.evaṃ vihito.rū.633.dhāssahi....nihitoç nihitavā.,5.108.(-pāṇini.7,4,42.kātanta,.78).(praṇihita-saṃ.paṇihiya-prā)]
[ပ+နိ+ဓာ+တ။ ပ-သေဒၵါ ပကာရာဒိကမၼ...ပတၳနာဒီသု။...ပတၳေန ပဏိဟိတံ။ ႐ူ၊ ႏွာ-၁၂၆။ နိဓီယိတၳာတိ နိဟိေတာ "ကြစိ ဓာတူ" တိအာဒိနာ ဓိႆ ဟိ တပၸစၥေယ။ ဧဝံ ဝိဟိေတာ။ ႐ူ။ ၆၃၃။ ဓာႆဟိ။ ...နိဟိေတာ,နိဟိတဝါ။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၁၀၈။ (-ပါဏိနိ။ ၇၊ ၄၊ ၄၂။ ကာတႏၲ၊ ကိတ္။ ၇၈)။ (ျပဏိဟိတ-သံ။ ပဏိဟိယ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṇihita:[pp.of paṇidahati] aspired to; longed for; put forth; directed; bent on; intent.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṇihita,[pp.of paṇidahati] applied,directed,intent,bent on,well directed,controlled S.IV,309 (dup°); A.I,8; V,87; Dh.43; (sammā °ṁ cittaṁ); Sn.154 (su° mano= suṭṭhu ṭhapito acalo SnA 200); Ps.II,41 (vimokkha); Miln.204,333; 413.--appaṇihita in connection with samādhi & vimokkha seems to mean “free from all longings,” see Vin.III,93=IV.25; S.IV,295,309,360; Ps.II,43 sq.,100; Miln.337.(Page 403)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṆIHITA:(pp của paṇidahati) được hướng dẫn,nghiêng về,cố ý
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paṇihita:kềm giữ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṇihita:ပဏိဟိတ(တိ)
[ပ+နိ+ဓာ+တ။ ပ-သေဒၵါ ပကာရာဒိကမၼ...ပတၳနာဒီသု။...ပတၳေန ပဏိဟိတံ။ ႐ူ၊ ႏွာ-၁၂၆။ နိဓီယိတၳာတိ နိဟိေတာ "ကြစိ ဓာတူ" တိအာဒိနာ ဓိႆ ဟိ တပၸစၥေယ။ ဧဝံ ဝိဟိေတာ။ ႐ူ။ ၆၃၃။ ဓာႆဟိ။ ...နိဟိေတာ,နိဟိတဝါ။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၁၀၈။ (-ပါဏိနိ။ ၇၊ ၄၊ ၄၂။ ကာတႏၲ၊ ကိတ္။ ၇၈)။ (ျပဏိဟိတ-သံ။ ပဏိဟိယ-ျပာ)]
(၁) ထား-တည္ေစ-အပ္ေသာ။ (က) ေဆာက္တည္-အဓိ႒ာန္-အပ္ေသာ။ (ခ) ဆုေတာင္း-ဆုပန္-အပ္ေသာ။ (ဂ) လိုလား-တပ္မက္-အပ္ေသာ။ (၂) မွားေသာအားျဖင့္ တင္ထားအပ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṇihita:ပ-ဏိဟိတ (န)
ေတာင့္တျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṇihita:ပ-ဏိဟိတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ပ+နိ√ဓာ+ကၱ)
ထားအပ္သည္။ ေဆာက္တည္အပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,