Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṇidhi:f.[cf.paṇidahati,BSk.praṇidhi] 願,誓願,願求,誌向.-kamma 誓願業.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṇidhi:f.[cf.paṇidahati,BSk.praṇidhi] 願,誓願,願求,志向.-kamma 誓願業.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṇidhi,(‹paṇidahati,cp.BSk.praṇidhi)﹐誓願(aspiration,request,prayer,resolve)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṇidhi: paṇidhi(pu,na)
ပဏိဓိ(ပု၊န)
[pa+ni+ṭhā+i.patthanā paṇidhānañca,purise paṇidhī]rito..426.ṭhā gatinivattimhi.panidvayapubbo patthanāyaṃ,yu,ṇattaṃ,dhattaṃ.imhi paṇidhi.ayaṃ purise pulliṅge.yācanāpyatra.,ṭī.426.pa+ni+dhā+i.yathārahavaṇṇoç paṇidhīç apasappoç phassopyatra....paṇidhiyyate ñeyyamasmiṃ paṇidhi,i.,ṭī.347.yathā-hava amara.18,13.praṇi prāthane care.amara.18,13.praṇi prāthane care.amara.23.99.prakapeṇa nidhīyate ḷeyyamatra.]]praṇidhi yācane care]] iti .byākhyāsudhā.praṇidhāç praṇidhīyate vā,.byākhyāsudhā.praṇidhi (pu) praṇidhī-yate.pra+ni+dhā+ki.careç anucareç yācaneç avadhāne ca.thoma.(paṇihi-prā)]
[ပ+နိ+ဌာ+ဣ။ ပတၳနာ ပဏိဓာနၪၥ၊ ပုရိေသ ပဏိဓီ'ရိေတာ။ ဓာန္။ ၄၂၆။ ဌာ ဂတိနိဝတၱိမွိ။ ပနိဒြယပုေဗၺာ ပတၳနာယံ၊ ယု၊ ဏတၱံ၊ ဓတၱံ။ ဣမွိ ပဏိဓိ။ အယံ ပုရိေသ ပုလႅိေဂၤ။ ယာစနာပ်ၾတ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၂၆။ ပ+နိ+ဓာ+ဣ။ ယထာရဟဝေဏၰာ,ပဏိဓီ,အပသေပၸါ,ဖေႆာပ်ၾတ။...ပဏိဓိယ်ေတ ေဉယ်မသၼႎ ပဏိဓိ၊ ဣ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၃၄၇။ ယထာ-ဟဝဏး အမရ။ ၁၈၊ ၁၃။ ျပဏိဓိး ျပာထေန စေရ။ အမရ။ ၁၈၊ ၁၃။ ျပဏိဓိး ျပာထေန စေရ။ အမရ။ ၂၃။ ၉၉။ ျပကေပဏ နိဓီယေတ ေဠယ်မၾတ။ "ျပဏိဓိ ယာစေန စေရ" ဣတိ ဟဲမး။ ဗ်ာခ်ာသုဓာ။ ျပဏိဓာနမ္,ျပဏိဓီယေတ ဝါ၊ ကိး။ ဗ်ာခ်ာသုဓာ။ ျပဏိဓိ (ပု) ျပဏိဓီ-ယေတ။ ျပ+နိ+ဓာ+ကိ။ စေရ,အႏုစေရ,ယာစေန,အဝဓာေန စ။ ေထာမ။ (ပဏိဟိ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṇidhi:[m.] aspiration; determination.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṇidhi,(f.) [fr.paṇidahati; cp.BSk.praṇidhi Divy 102,134,in same meaning.The usual Sk.meaning is “spy”] aspiration,request,prayer,resolve D.III,29,276; S.II,99,154; III,256 (ceto°); IV,303; A.II,32; IV,239 sq.(ceto°); V,212 sq.; Sn.801; Vv 4712; Nd1 109; Dhs.1059,1126; SnA 132 (=paṇidhāna); DhA.II,172; DhsA.222 (rāga-dosa-moha°).

--kamma (in deva cult) payment of a vow D.I,12,cp.DA.I,97 (which Kern,however,Toev.s.v.,interprets as “application of an enema,” comparing Sk.pranidheya to be injected as a clyster).(Page 403)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
paṇidhi:Wish,resolve,aspiration,prayer
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paṇidhi:sự cầu vọng,bổn nguyện
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṇidhi:ပဏိဓိ(ပု၊န)
[ပ+နိ+ဌာ+ဣ။ ပတၳနာ ပဏိဓာနၪၥ၊ ပုရိေသ ပဏိဓီ'ရိေတာ။ ဓာန္။ ၄၂၆။ ဌာ ဂတိနိဝတၱိမွိ။ ပနိဒြယပုေဗၺာ ပတၳနာယံ၊ ယု၊ ဏတၱံ၊ ဓတၱံ။ ဣမွိ ပဏိဓိ။ အယံ ပုရိေသ ပုလႅိေဂၤ။ ယာစနာပ်ၾတ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၂၆။ ပ+နိ+ဓာ+ဣ။ ယထာရဟဝေဏၰာ,ပဏိဓီ,အပသေပၸါ,ဖေႆာပ်ၾတ။...ပဏိဓိယ်ေတ ေဉယ်မသၼႎ ပဏိဓိ၊ ဣ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၃၄၇။ ယထာ-ဟဝဏး အမရ။ ၁၈၊ ၁၃။ ျပဏိဓိး ျပာထေန စေရ။ အမရ။ ၁၈၊ ၁၃။ ျပဏိဓိး ျပာထေန စေရ။ အမရ။ ၂၃။ ၉၉။ ျပကေပဏ နိဓီယေတ ေဠယ်မၾတ။ "ျပဏိဓိ ယာစေန စေရ" ဣတိ ဟဲမး။ ဗ်ာခ်ာသုဓာ။ ျပဏိဓာနမ္,ျပဏိဓီယေတ ဝါ၊ ကိး။ ဗ်ာခ်ာသုဓာ။ ျပဏိဓိ (ပု) ျပဏိဓီ-ယေတ။ ျပ+နိ+ဓာ+ကိ။ စေရ,အႏုစေရ,ယာစေန,အဝဓာေန စ။ ေထာမ။ (ပဏိဟိ-ျပာ)]
(၁) (အာ႐ုံတစ္ခုတည္း၌) စိတ္ကိုထားျခင္း၊ ေဆာက္တည္-တည္ၾကည္-ျခင္း။ (၂) ေတာင့္တျခင္း၊ ဆုေတာင္း-ဆုပန္-ျခင္း။ (၃) တပ္မက္-တပ္စြန္း-ျခင္း၊ တဏွာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṇidhi:ပ-ဏိဓိ (ပ) (ပ+နိ√ဓာ+ဣ)
ေတာင့္တျခင္း။ ေစတနာပတၳနာျဖင့္ စိတ္ကို ထားျခင္း။ ဆုေတာင္းျခင္း။ သူလွ်ိဳ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,