Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṇidahati:[pa-ni-dhā] 放置在前(put forth),定置(放置在決定了的地方),誌向(aspire to),祈願(pray for),欲求.aor.paṇidahiṃ; ger.paṇidhāya; pp.paṇihita.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṇidahati:[pa-ni-dhā] 前におく,定置す,志向す,願う,欲求す.aor.paṇidahiṃ; ger.paṇidhāya; pp.paṇihita.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṇidahati,(pa + ni + dah + a),追求,渴望,放出,指示。【 過】 ~dahi。【 過分】 paṇihita,~dahita。 【獨】 ~dahitvā。(p198)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṇidahati,(pa+ni+dah放置+a),追求,渴望,放出,指示,設定(to put forth,put down to,apply,direct,intend; aspire to,long for,pray for)。【過】paṇidahi。【過分】paṇihita,paṇidahita。【獨】paṇidahitvā,paṇidhāya。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṇidahati: paṇidahati(kri)
ပဏိဒဟတိ(ႀကိ)
[pa+ni+dhā+a+ti.dhādhāraṇe,dadhāti,vidadhāti....nidahati.kuhiṃ deva nidahāmi.nīti,dhā.105.dahatīti dhā dhāraṇe.timhi le ca...dvibhā-vo...pubbassa dhassa do...rasso,parassa iminā ho,pubbassaralopo.,pañcikā.5,103.(-rū.508.nīti,sutta.1059).(praṇidadhāti-saṃ)]
[ပ+နိ+ဓာ+အ+တိ။ ဓာဓာရေဏ၊ ဒဓာတိ၊ ဝိဒဓာတိ။...နိဒဟတိ။ ကုဟႎ ေဒဝ နိဒဟာမိ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၀၅။ ဒဟတီတိ ဓာ ဓာရေဏ။ တိမွိ ေလ စ...ဒြိဘာ-ေဝါ...ပုဗၺႆ ဓႆ ေဒါ...ရေႆာ၊ ပရႆ ဣမိနာ ေဟာ၊ ပုဗၺႆရေလာေပါ။ ေမာဂ္၊ ပၪၥိကာ။ ၅၊ ၁၀၃။ (-႐ူ။ ၅၀၈။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၀၅၉)။ (ျပဏိဒဓာတိ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṇidahati:[pa + ni + dah + a] aspires to; longs for; puts forth; directs.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṇidahati,[pa+ni+dhā] to put forth,put down to,apply,direct,intend; aspire to,long for,pray for S.V,156 (atthāya cittaṁ paṇidahiṁ).ger.paṇidhāya S.I,42=Sn.660 (vācaṁ manañ ca pāpakaṁ); S.I,170 (ujuṁ kāyaṁ); A.III,249 (deva-nikāyaṁ p.); IV,461 sq.(id.); Vbh.244 (ujuṁ kāyaṁ p.)=DA.I,210.Also lit.(as prep with Acc.) “in the direction of,towards” M.I,74 (aṅgārā-kāsuṁ).-- pp.paṇihita (q.v.).(Page 403)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
paṇidahati:To long for,wish for,pray for,resolve,aspire to; to direct,stretch
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṆIDAHATI:(pa+ni+dah+a) ước vọng,mong muốn,hướng dẫn,truyền bá [aor] --dahi [pp] paṇihita,dahita [abs] paṇidhāya,dahitvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paṇidahati:nguyện cầu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṇidahati:ပဏိဒဟတိ(ႀကိ)
[ပ+နိ+ဓာ+အ+တိ။ ဓာဓာရေဏ၊ ဒဓာတိ၊ ဝိဒဓာတိ။...နိဒဟတိ။ ကုဟႎ ေဒဝ နိဒဟာမိ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၀၅။ ဒဟတီတိ ဓာ ဓာရေဏ။ တိမွိ ေလ စ...ဒြိဘာ-ေဝါ...ပုဗၺႆ ဓႆ ေဒါ...ရေႆာ၊ ပရႆ ဣမိနာ ေဟာ၊ ပုဗၺႆရေလာေပါ။ ေမာဂ္၊ ပၪၥိကာ။ ၅၊ ၁၀၃။ (-႐ူ။ ၅၀၈။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၀၅၉)။ (ျပဏိဒဓာတိ-သံ)]
ထား၏။ (က) ျဖစ္-တည္-ေစ၏၊ ေဆာက္တည္၏။ (ခ) လိုလား-ေတာင့္တ-၏၊ ဆုပန္-ဆုေတာင္း-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṇidahati:ပ-ဏိဒဟတိ (ပ+နိ√ဓာ)
ထား၏။ ေဆာက္တည္၏။ ရည္ရြယ္၏။ ေတာင့္တ၏။
ဥဇံု ကာယံ ပဏိဓာယ၊ ကိုယ္ကို ေျဖာင့္စြာ ထား၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,