Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṇītabhojana: paṇītabhojana(na)
ပဏီတေဘာဇန(န)
[paṇīta+saṃsaṭṭha+bhojana.akye.]
[ပဏီတ+သံသ႒+ေဘာဇန။ အလယ္ပုဒ္ေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṇītabhojana: paṇītabhojana(na)
ပဏီတေဘာဇန(န)
[paṇīta+bhojana]
[ပဏီတ+ေဘာဇန]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
paṇītabhojana:chữ gọi các món ăn được xem là thượng vị thời xưa như thịt,cá,bơ,sữa,dầu ăn,mật ong tỳ khưu vô bệnh không được đề nghị người khác cúng dường những món này tội ba dật đề cho tỳ khưu ,tội ưng phát lộ đối với tỳ khưu ni
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṇītabhojana:ပဏီတေဘာဇန(န)
[ပဏီတ+ေဘာဇန]
ခ်ီးမြမ္းအပ္-ေကာင္းျမတ္-ေသာ-စားဖြယ္-ေဘာဇဉ္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṇītabhojana:ပဏီတေဘာဇန(န)
[ပဏီတ+သံသ႒+ေဘာဇန။ အလယ္ပုဒ္ေက်။]
ခ်ီးမြမ္းအပ္-ေကာင္းျမတ္-ေသာ ဝတၳဳႏွင့္ ေရာေႏွာအပ္ေသာ-စားဖြယ္-ေဘာဇဉ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṇītabhojana:ပဏီတ-ေဘာဇန (န)
မြန္ျမတ္ေသာ ေဘာဇဥ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,