Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṇīta:a.[paṇeti 的 pp.,BSk.praṇīta] 被適用的,已勝的,妙勝的,極妙的.-ādhimutta 妙勝解,勝意向的.-gāmi-magga 到達極妙的道.-tara 更勝的,較勝的.-dhamma 妙法,勝法.-bhojana 勝妙的食.-dhātu 妙界.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṇīta:a.[paṇeti の pp.,BSk.praṇīta] 適用された,勝れたる,妙勝の,極妙の.-ādhimutta 妙勝解,勝意向の.-gāmi-magga 極妙に達する道.-tara より勝れた,-dhamma 妙法,勝法.-bhojana 勝妙の食.-dhātu 妙界.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṇīta,【形】 優良的,可口的。 ~tara,【形】 更尊貴的,多可口的。(p198)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṇīta,(pp.of pa+neti﹐梵praṇīta),【形】優良的,可口的,美妙的。paṇītatara,【形】更尊貴的,多可口的。KhA.170.︰Paṇītanti uttamaṁ seṭṭhaṁ atappakaṁ.(最上的、優良的、無煩的)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṇīta: paṇīta(na)
ပဏီတ(န)
[pa+nī+ta.apavaggo virāgo ca,paṇītamaccutaṃ padaṃ..8.padhānabhāvaṃ nītaṃ paṇītaṃ.,ṭī.8.paṇītaṃ paramaṃ se-yyo,gāmaṇiseṭṭhasattamā..695.pamānabhāvaṃ nītaṃ paṇītaṃ,nī naye,kammanito.,ṭī.695.paṇīto tīsu madhure,uttame vihitepyatha..940.tathā ṇo nassa papariādito,panidhānaṃ paṇidhānaṃ...paṇītaṃ.rū.42.]]paṇidhāna]]nti ādīsu upasaggassaç ]]paṇāmoç paṇīta]] ntiādīsu dhātūnaṃ nakārassa ca ṇattaṃ.rū,ṭī.42.padhāne paṇītaṃ,padhānaṃ padhānattaṃ.rū.nhā-126.padhānabhāvaṃ nītā paṇītā,uttamā.rū,ṭī.63.]
[ပ+နီ+တ။ အပဝေဂၢါ ဝိရာေဂါ စ၊ ပဏီတမစၥဳတံ ပဒံ။ ဓာန္။ ၈။ ပဓာနဘာဝံ နီတံ ပဏီတံ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၈။ ပဏီတံ ပရမံ ေသ-ေယ်ာ၊ ဂါမဏိေသ႒သတၱမာ။ ဓာန္။ ၆၉၅။ ပမာနဘာဝံ နီတံ ပဏီတံ၊ နီ နေယ၊ ကမၼနိေတာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၉၅။ ပဏီေတာ တီသု မဓုေရ၊ ဥတၱေမ ဝိဟိေတပ်ထ။ ဓာန္။ ၉၄၀။ တထာ ေဏာ နႆ ပပရိအာဒိေတာ၊ ပနိဓာနံ ပဏိဓာနံ...ပဏီတံ။ ႐ူ။ ၄၂။ "ပဏိဓာန"ႏၲိ အာဒီသု ဥပသဂၢႆ,"ပဏာေမာ,ပဏီတ" ႏၲိအာဒီသု ဓာတူနံ နကာရႆ စ ဏတၱံ။ ႐ူ၊ ဋီ။ ၄၂။ ပဓာေန ပဏီတံ၊ ပဓာနံ ပဓာနတၱံ။ ႐ူ။ ႏွာ-၁၂၆။ ပဓာနဘာဝံ နီတာ ပဏီတာ၊ ဥတၱမာ။ ႐ူ၊ ဋီ။ ၆၃။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṇīta:[adj.] excellent; delicious.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṇīta,(adj.) [pp.of pa+neti in same application BSk.; cp.Divy 385] 1.(lit.) brought out or to,applied,executed; used with ref.to punishment (see paṇeti daṇḍaṁ) Pv IV.166 (°daṇḍa receiving punishment= ṭhapita-sarīra-daṇḍa PvA.242).-- 2.(appld) brought out or forth,(made) high,raised,exalted,lofty,excellent; with ref.to food (very often used in this sense) “heaped up,plentiful,abundant.” Synonymous with uttama (DA.I,109,171),uḷāra (PvA.25,228),atuḷa (PvA.110); opp.hīna (D.III,215; A.III,349; V,140; Vism.11),lūkha (S.II,153; VvA.64).-- D.I,12 (dhammā gambhīrā ...paṇītā ...),109 (khādaniya); II,127 (id.) III,215 (with hīna & majjhima-dhātu); S.I,136 (dhammo gambhīro etc.); II,153 (dhātu),154 (paṇidhi); III,47; IV,360; V,66 (dhammā),226 (etaṁ padaṁ),266 (sattā); A.I,284; II,171,190; IV,10,332,423; V,8,36 and passim; Sn.240,389; It.44; Pv.I,53; IV,127; Pug.28 (°âdhimutta having high aspirations),30,60; Dhs.269,1027,1411; PvA.12,35 (āhāra),42 (id.); DhA.II,154 (bhojana).Compar.paṇītatara,often combd with abhikkantatara,e.g.D.I,62,74,216; S.I,80; A.I,119,171; V,37,140,203 sq.(Page 403)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṆĪTA:[a] cao quí,đầy hương vị ngọt ngon --tara [a] càng quí báu,ngon nhất
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paṇīta:tốt,tốt đẹp,ngon,tinh lương,cao thượng,cao sang
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṇīta:ပဏီတ(န)
[ပ+နီ+တ။ အပဝေဂၢါ ဝိရာေဂါ စ၊ ပဏီတမစၥဳတံ ပဒံ။ ဓာန္။ ၈။ ပဓာနဘာဝံ နီတံ ပဏီတံ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၈။ ပဏီတံ ပရမံ ေသ-ေယ်ာ၊ ဂါမဏိေသ႒သတၱမာ။ ဓာန္။ ၆၉၅။ ပမာနဘာဝံ နီတံ ပဏီတံ၊ နီ နေယ၊ ကမၼနိေတာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၉၅။ ပဏီေတာ တီသု မဓုေရ၊ ဥတၱေမ ဝိဟိေတပ်ထ။ ဓာန္။ ၉၄၀။ တထာ ေဏာ နႆ ပပရိအာဒိေတာ၊ ပနိဓာနံ ပဏိဓာနံ...ပဏီတံ။ ႐ူ။ ၄၂။ "ပဏိဓာန"ႏၲိ အာဒီသု ဥပသဂၢႆ,"ပဏာေမာ,ပဏီတ" ႏၲိအာဒီသု ဓာတူနံ နကာရႆ စ ဏတၱံ။ ႐ူ၊ ဋီ။ ၄၂။ ပဓာေန ပဏီတံ၊ ပဓာနံ ပဓာနတၱံ။ ႐ူ။ ႏွာ-၁၂၆။ ပဓာနဘာဝံ နီတာ ပဏီတာ၊ ဥတၱမာ။ ႐ူ၊ ဋီ။ ၆၃။]
(၁) နိဗၺာန္။ (တိ) (၂) ျမင့္ျမတ္ေသာ။ (က) မေရာင့္ရဲ-မတင္းတိမ္-အားမရ-ေစႏိုင္ေသာ။ (ခ) ခ်ီးမြမ္းအပ္-ေကာင္းျမတ္-ေသာ။ (၃) သာယာအပ္ေသာ၊ ခ်ိဳၿမိန္-ေကာင္းမြန္-ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṇīta:ပ-ဏီတ (ပ)
ျမတ္ေသာ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṇīta:ပ-ဏီတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ပ√နီ+တ)
မြန္ျမတ္သည္။ ေတာင့္တအပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,