Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṅgu:paṅgula,paṅguḷa a.[cf.Sk.paṅgu] 跛者,瘸腿跛腳,癱子.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṅgu:paṅgula,paṅguḷa a.[cf.Sk.paṅgu] 跛者,びっこ,いざり.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
paṅgu:paṅgula,paṅguḷa a.[cf.Sk.paṅgu] 跛者,びっこ,いざり,片足の不自在な人,半身不随の人.paṅgulopamā片足の不自在な人の譬喻
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṅgu,paṅgula,【形、名】 跛足的,跛子。(p186)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṅgu,paṅgula,【形】【名】跛足的,跛子。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṅgu: paṅgu(pu,thī)
ပဂၤု(ပု၊ထီ)
[para+aṅga+u]
[ပရ+အဂၤ+ဥ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṅgu:[adj.& n.] lame; a cripple.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṅgu,(adj.) [Sk.paṅgu; etym.?] lame,crippled,see pakkha3 and next.(Page 382)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
paṅgu:and (paṅgulo)Lame,crippled
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṄGU:--gula [a] và [n] người què,người đi khập khễnh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṅgu:ပဂၤု(ပု၊ထီ)
[ပရ+အဂၤ+ဥ]
ဆြံ႕ေသာသူ၊ မထႏိုင္ မသြားႏိုင္ေသာသူ၊ သူဆြံ႕။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṅgu:ပဂၤု
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṅgu:ပဂုၤ (ပ)
ဆြံ႕သူ။ ငဆြံ႕။ သူဆြံ႕။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,