Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṃsukūlika: paṃsukūlika(ti)
ပံသုကူလိက(တိ)
[paṃsukūla(3)+ṇika.paṃsukūlikaṅga- .]
[ပံသုကူလ(၃)+ဏိက။ ပံသုကူလိကဂၤ-လည္း ၾကည့္။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṃsukūlika: paṃsukūlika(na)
ပံသုကူလိက(န)
[paṃsukūla(2)+ṇika.ṇika amarhi.]
[ပံသုကူလ(၂)+ဏိက။ ဏိက အနက္မရွိ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṃsukūlika:[nt.] one who wears such robes.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
paṃsukūlika:phấn tảo sư,từ gọi vị tỳ khưu chỉ mặc loại y may từ vải lượm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṃsukūlika:ပံသုကူလိက(န)
[ပံသုကူလ(၂)+ဏိက။ ဏိက အနက္မရွိ။]
ပံသုကူသကၤန္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṃsukūlika:ပံသုကူလိက(တိ)
[ပံသုကူလ(၃)+ဏိက။ ပံသုကူလိကဂၤ-လည္း ၾကည့္။]
ပံသုကူသကၤန္းကို-ေဆာင္-ဝတ္႐ုံ-ျခင္း အေလ့ရွိေသာ၊ ပံသုကူသကၤန္းကို-ေဆာင္-ဝတ္႐ုံ-ေလ့ရွိေသာ၊ ပံသုကူဓုတင္ေဆာင္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṃsukūlika:ပံသုကူလိက (တိ)
ပံသုကူသကၤန္းကို ေဆာင္သည္။ ပံသုကူဓုတင္ ေဆာက္တည္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,