Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṃsukūla: paṃsukūla(na)
ပံသုကူလ(န)
[paṃsukūla+dhāraṇa.dhāraṇakhye.]
[ပံသုကူလ+ဓာရဏ။ ဓာရဏပုဒ္ေခ်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṃsukūla: paṃsukūla(na)
ပံသုကူလ(န)
[paṃsukūla+a.paṃsu+ku+ula+a.rathikasusānasaṅkārakūṭādīnaṃ yattha katthaci paṃsūnaṃ upari ṭhitattā abbhuggataṭṭhena tesu tesu paṃsukūlamivāti paṃsukūlaṃ,atha vā paṃsu viya kucchitabhāvaṃ ulatīti paṃsukūlaṃ,kucchitabhāvaṃ gacchatīti vuttaṃ hoti.visuddhi,1.57.paṃsu viya kucchitaṃ ulati pavattatīti vā paṃsukūlaṃ.visuddhi,ṭī,1.89.paṃsukūlikaṅga .]
[ပံသုကူလ+အ။ ပံသု+ကု+ဥလ+အ။ ရထိကသုသာနသကၤာရကူဋာဒီနံ ယတၳ ကတၳစိ ပံသူနံ ဥပရိ ဌိတတၱာ အဗ႓ဳဂၢတေ႒န ေတသု ေတသု ပံသုကူလမိဝါတိ ပံသုကူလံ၊ အထ ဝါ ပံသု ဝိယ ကုစၧိတဘာဝံ ဥလတီတိ ပံသုကူလံ၊ ကုစၧိတဘာဝံ ဂစၧတီတိ ဝုတၱံ ေဟာတိ။ ဝိသုဒၶိ၊၁။၅၇။ ပံသု ဝိယ ကုစၧိတံ ဥလတိ ပဝတၱတီတိ ဝါ ပံသုကူလံ။ ဝိသုဒၶိ၊ဋီ၊၁။၈၉။ ပံသုကူလိကဂၤ လည္းၾကည့္။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṃsukūla: paṃsukūla(na)
ပံသုကူလ(န)
[paṃsu+kūla]
[ပံသု+ကူလ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṃsukūla:[m.] a dust heap.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
paṃsukūla:y phấn tảo nghĩa đen là những mảnh vải dơ cũ nhặt được trên đường hay trong mộ địa có thể dùng để may y trong phép sở y (nissaya) của vị tỳ khưu ,được thầy tế độ lưu ý trong buổi thọ đại giới,cũng gồm sự sẳn sàng mặc y phấn tảo khi không có người dâng cúng.việc sử dụng loại y làm từ vải lượm này cũng nằm trong hạnh đầu đà (dhutaṅga) của những vị tỳ khưu chuyên hạnh tri túc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṃsukūla:ပံသုကူလ(န)
[ပံသု+ကူလ]
ေျမ၏ျမင့္ေမာက္ျခင္း။ ေအာက္ပုဒ္ေဒါင့္ကြင္း-ၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṃsukūla:ပံသုကူလ(န)
[ပံသုကူလ+အ။ ပံသု+ကု+ဥလ+အ။ ရထိကသုသာနသကၤာရကူဋာဒီနံ ယတၳ ကတၳစိ ပံသူနံ ဥပရိ ဌိတတၱာ အဗ႓ဳဂၢတေ႒န ေတသု ေတသု ပံသုကူလမိဝါတိ ပံသုကူလံ၊ အထ ဝါ ပံသု ဝိယ ကုစၧိတဘာဝံ ဥလတီတိ ပံသုကူလံ၊ ကုစၧိတဘာဝံ ဂစၧတီတိ ဝုတၱံ ေဟာတိ။ ဝိသုဒၶိ၊၁။၅၇။ ပံသု ဝိယ ကုစၧိတံ ဥလတိ ပဝတၱတီတိ ဝါ ပံသုကူလံ။ ဝိသုဒၶိ၊ဋီ၊၁။၈၉။ ပံသုကူလိကဂၤ လည္းၾကည့္။]
(၁) ေျမ၌ စြန္႔ပစ္ထားအပ္ေသာ အဝတ္။ (၂) အရွင္မရွိေသာပစၥည္းဝတၳဳ။ (၃) ပံသုကူသကၤန္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṃsukūla:ပံသုကူလ(န)
[ပံသုကူလ+ဓာရဏ။ ဓာရဏပုဒ္ေခ်။]
ပံသုကူသကၤန္းကို-ေဆာင္-ဝတ္႐ုံ-ျခင္း။ ပံသုကူလိက-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṃsukūla:ပံသု-ကူလ (န)
ေျမမႈန္႔ အပံု။ ေျမမႈန္႔ အစု။ ပံသုကူသကၤန္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,