Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṃsu:m.[Sk.pāṃśu,pāṃsu] 塵,塵垢,塵土,汚物.-kūla 糞掃衣,弊衣,塵堆衣(rags from a dust heap).-kūlika (穿)糞掃衣者.-guṇṭhita (-kuṇḍita) 塗塵的,沾滿佈滿塵土的(covered with dust).-dhovaka 塵垢洗滌者.-pisācaka 泥鬼(a mud sprite).paṃsvāgāraka 塵土的舍宅.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṃsu:m.[Sk.pāṃśu,pāṃsu] 塵,塵垢,塵土,汚物.-kūla 糞掃衣,弊衣,塵堆衣.-kūlika 糞掃衣者.-guṇṭhita (-kuṇḍita) 塗塵の,塵土にまみれた.-dhovaka 塵垢洗滌者.-pisācaka泥鬼.paṃsvāgāraka 塵土の舎宅.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṃsu: paṃsu(ti)
ပံသု(တိ)
[pa+aṃsu (prāgu-saṃ)]
[ပ+အံသု (ျပာဂု-သံ)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṃsu: paṃsu(pu)
ပံသု(ပု)
[paṃsa+u.paṃsati sobhāvi sesaṃ nāsetīti paṃsu,reṇu.ṇvādi,2.(pāguç pā su-saṃ)]
[ပံသ+ဥ။ ပံသတိ ေသာဘာဝိ ေသသံ နာေသတီတိ ပံသု၊ ေရဏု။ဏြာဒိ၊၂။(ပါဂု,ပါ သု-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṃsu:[m.] soil; dust.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
paṃsu:Dust,dirt,earth,soil
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṂSU:[m] đất,bụi bặm --kūla [nt] một đống bụi --kūlacīvara [nt] y làm bằng vải dơ bỏ nơi mấy đống rác --kūlika [3] người mặc y làm bằng vải bỏ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṃsu:ပံသု(ပု)
[ပံသ+ဥ။ ပံသတိ ေသာဘာဝိ ေသသံ နာေသတီတိ ပံသု၊ ေရဏု။ဏြာဒိ၊၂။(ပါဂု,ပါ သု-သံ)]
(၁) ေျမ၊ ေျမႀကီး။ (၂) ေျမမႈန္႔၊ ဖုန္၊ ျမဴမႈန္။ (၃) ေျမေဆြး၊ ေျမဩဇာ။ (၄) သဲ။ (၅) ျပာ (သင္းခ်ိဳင္းျပာ)။ ပံသုက-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṃsu:ပံသု(တိ)
[ပ+အံသု (ျပာဂု-သံ)]
အျမင့္၊ ျမင့္ေသာ။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
paṃsu:ပံသု
ဘူ = အဝသံသေန-တြဲရရြဲဆြဲျခင္း၌။ ပံသတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṃsu:ပံသု (ပ)
ေျမမႈန္႔။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,