Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pañha:m.[Sk.praśna] 問,問題,質問.-paṭibhāna 對質問的答辯.-pucchā 質問.-vāra 問分.-vīmaṃsaka 審判者.-vyākaraṇa 記問(質問的記說解說答釋)[四種](mode of answering questions,of which there are 4).
パーリ語辞典 水野弘元著
pañha:m.[Sk.praśna] 問,質問.-paṭibhāna 質問への答弁.-pucchā 質問.-vāra 問分.-vīmaṃsaka 審判者.-vyākaraṇa 記問[四種].
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pañha,【三】 問題,質詢。 ~vissajjana,~vyākaraṇa,【中】 回答。(p191)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pañha,【三】問題,質詢。pañhavissajjana,pañhavyākaraṇa,【中】回答。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pañha: pañha(ti)
ပၪႇ(တိ)
[pañha+magga.khye.]
[ပၪႇ+မဂၢ။ ေနာက္ပုဒ္ေခ်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pañha: pañha(ti)
ပၪႇ(တိ)
[puccha+a.pañha+a.pañho tīsvanuyogoca,pucchāpyatha nidassanaṃ..115.pucchitabboti pañho,ñātumicchito hi attho pañho nāma.puccha pucchane,cassaño,chassa ho,ussa a.pañha pucchanetipidhātu.,ṭī.115.pañha pucchāyaṃ.bhikkhu garuṃ pañhaṃ pañhati.pañho....pañha saddo pulliṅgavasena gahetabbo.]]pañho maṃ paṭibhāti,taṃ suṇā]]ti yebhuyyena pulliṅgappayogadassanato.katthaci pana itthiliṅgopi bhavati napuṃsakaliṅgopi.tathā hi ]]pañhā mesā kusalehi cintitā.koṇḍañña pañhāni viyākarotī]]ti taddhīpikā pāḷiyo dissanti.liṅgavipallāso vātattha daṭṭhabbo.pañha icchāyaṃ.pañhati.pañho.ettha ca pañhoti ñātuṃ icchito attho.idaṃ panettha nibbacanaṃ pañhiyati ñātuṃ icchiyatisoti pañhoti.nīti,dhā.194-5.imāni cattāri padāni pucchitāni.te tayo pañhā kathaṃ ñāyati.netti.2va.teti cattāri padāni.pañha-saddāpekkhāyapulliṅganiddeso.netti.ṭṭha.83.pañhā mesā kusalehi cintitā (vi,5.373) ti esā pañhā kusalehi paṇḍitehi cintitā (vi,ṭṭha,4.237) ti liṅgavipallāsavasenetaṃ vuttaṃ.eso pañho kusalehi cintitoti attho.sārattha,3.491.pañhāmesāti ettha ma-kāro padasandhikaro.soti ca liṅgavipallāsavasena vuttaṃ,pañhoesotiattho.pañha-saddo vā dviliṅgodaṭṭhabbo.tenāha ]]esā pañhā]]ti ādi.vimati,2.312.pañhā mesā (kaṅkhā.1va2) ti liṅgabyattayena vuttaṃ,eso pañho kusalehi cintitoti attho.kaṅkhā,ṭī,.163.(pragna-saṃ.paṇha-prā)]
[ပုစၧ+အ။ ပၪႇ+အ။ ပေၪႇာ တီသြႏုေယာေဂါစ၊ ပုစၧာပ်ထ နိဒႆနံ။ ဓာန္။၁၁၅။ ပုစၧိတေဗၺာတိ ပေၪႇာ၊ ဉာတုမိစၧိေတာ ဟိ အေတၳာ ပေၪႇာ နာမ။ ပုစၧ ပုစၧေန၊ စႆေဉာ၊ ဆႆ ေဟာ၊ ဥႆ အ။ ပၪႇ ပုစၧေနတိပိဓာတု။ ဓာန္၊ဋီ။၁၁၅။ ပၪႇ ပုစၧာယံ။ ဘိကၡဳ ဂ႐ုံ ပၪႇံ ပၪႇတိ။ ပေၪႇာ။ ...ပၪႇ သေဒၵါ ပုလႅိဂၤဝေသန ဂေဟတေဗၺာ။ "ပေၪႇာ မံ ပဋိဘာတိ၊ တံ သုဏာ"တိ ေယဘုေယ်န ပုလႅိဂၤပၸေယာဂဒႆနေတာ။ ကတၳစိ ပန ဣတၳိလိေဂၤါပိ ဘဝတိ နပုံသကလိေဂၤါပိ။ တထာ ဟိ "ပၪႇာ ေမသာ ကုသေလဟိ စိႏၲိတာ။ ေကာ႑ည ပၪႇာနိ ဝိယာကေရာတီ"တိ တဒၶီပိကာ ပါဠိေယာ ဒိႆႏၲိ။ လိဂၤဝိပလႅာေသာ ဝါတတၳ ဒ႒ေဗၺာ။ ပၪႇ ဣစၧာယံ။ ပၪႇတိ။ ပေၪႇာ။ ဧတၳ စ ပေၪႇာတိ ဉာတုံ ဣစၧိေတာ အေတၳာ။ ဣဒံ ပေနတၳ နိဗၺစနံ ပၪႇိယတိ ဉာတုံ ဣစၧိယတိေသာတိ ပေၪႇာတိ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၉၄-၅။ ဣမာနိ စတၱာရိ ပဒါနိ ပုစၧိတာနိ။ ေတ တေယာ ပၪႇာ ကထံ ဉာယတိ။ ေနတၱိ။ ၂ဝ။ ေတတိ စတၱာရိ ပဒါနိ။ ပၪႇ-သဒၵါေပကၡာယပုလႅိဂၤနိေဒၵေသာ။ ေနတၱိ။ ႒။၈၃။ပၪႇာ ေမသာ ကုသေလဟိ စိႏၲိတာ (ဝိ၊၅။၃၇၃) တိ ဧသာ ပၪႇာ ကုသေလဟိ ပ႑ိေတဟိ စိႏၲိတာ (ဝိ၊႒၊၄။၂၃၇) တိ လိဂၤဝိပလႅာသဝေသေနတံ ဝုတၱံ။ ဧေသာ ပေၪႇာ ကုသေလဟိ စိႏၲိေတာတိ အေတၳာ။ သာရတၳ၊၃။၄၉၁။ ပၪႇာေမသာတိ ဧတၳ မ-ကာေရာ ပဒသႏၶိကေရာ။ ေသာတိ စ လိဂၤဝိပလႅာသဝေသန ဝုတၱံ၊ ပေၪႇာဧေသာတိအေတၳာ။ ပၪႇ-သေဒၵါ ဝါ ဒြိလိေဂၤါဒ႒ေဗၺာ။ ေတနာဟ "ဧသာ ပၪႇာ"တိ အာဒိ။ဝိမတိ၊၂။၃၁၂။ ပၪႇာ ေမသာ (ကခၤါ။ ၁ဝ၂) တိ လိဂၤဗ်တၱေယန ဝုတၱံ၊ ဧေသာ ပေၪႇာ ကုသေလဟိ စိႏၲိေတာတိ အေတၳာ။ ကခၤါ၊ဋီ၊သစ္။၁၆၃။ (ျပဂၷ-သံ။ပဏွ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pañha:[3] a question; an inquiry.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pañha,[Ved.praśna,for details of etym.see pucchati] mode of asking,inquiry,investigation,question D.I,11 (deva°) M.I,83; III,30; A.I,103,288; III,81,191 sq.,419 sq.; V,50 sq.; Sn.512,957,1005,1024,1148 etc.,Nd1 464; Miln.28,340; DA.I,97.pañhaṁ pucchati to ask a question Nd2 under pucchā (q.v.).

--paṭibhāna an answer to a question M.I,83; Miln.28.--vīmaṁsaka one who tests a question Sn.827; Nd1 166; SnA 538.--vyākaraṇa mode of answering questions,of which there are 4,viz.ekaṁsa “direct,” vibhajja “qualified,” paṭipucchā “after further questioning,” ṭhapanīya “not to be answered or left undecided,” thus enumd at D.III,229; A.I,197 sq.; II,46; Miln.339.(Page 391)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAÑHA:[3] câu hỏi,sự vấn --vissajjana,--vỳakaraṇa [nt] sự đáp,sự trả lời
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pañha:yếu tri,vấn đề,câu hỏi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pañha:ပၪႇ(တိ)
[ပုစၧ+အ။ ပၪႇ+အ။ ပေၪႇာ တီသြႏုေယာေဂါစ၊ ပုစၧာပ်ထ နိဒႆနံ။ ဓာန္။၁၁၅။ ပုစၧိတေဗၺာတိ ပေၪႇာ၊ ဉာတုမိစၧိေတာ ဟိ အေတၳာ ပေၪႇာ နာမ။ ပုစၧ ပုစၧေန၊ စႆေဉာ၊ ဆႆ ေဟာ၊ ဥႆ အ။ ပၪႇ ပုစၧေနတိပိဓာတု။ ဓာန္၊ဋီ။၁၁၅။ ပၪႇ ပုစၧာယံ။ ဘိကၡဳ ဂ႐ုံ ပၪႇံ ပၪႇတိ။ ပေၪႇာ။ ...ပၪႇ သေဒၵါ ပုလႅိဂၤဝေသန ဂေဟတေဗၺာ။ "ပေၪႇာ မံ ပဋိဘာတိ၊ တံ သုဏာ"တိ ေယဘုေယ်န ပုလႅိဂၤပၸေယာဂဒႆနေတာ။ ကတၳစိ ပန ဣတၳိလိေဂၤါပိ ဘဝတိ နပုံသကလိေဂၤါပိ။ တထာ ဟိ "ပၪႇာ ေမသာ ကုသေလဟိ စိႏၲိတာ။ ေကာ႑ည ပၪႇာနိ ဝိယာကေရာတီ"တိ တဒၶီပိကာ ပါဠိေယာ ဒိႆႏၲိ။ လိဂၤဝိပလႅာေသာ ဝါတတၳ ဒ႒ေဗၺာ။ ပၪႇ ဣစၧာယံ။ ပၪႇတိ။ ပေၪႇာ။ ဧတၳ စ ပေၪႇာတိ ဉာတုံ ဣစၧိေတာ အေတၳာ။ ဣဒံ ပေနတၳ နိဗၺစနံ ပၪႇိယတိ ဉာတုံ ဣစၧိယတိေသာတိ ပေၪႇာတိ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၉၄-၅။ ဣမာနိ စတၱာရိ ပဒါနိ ပုစၧိတာနိ။ ေတ တေယာ ပၪႇာ ကထံ ဉာယတိ။ ေနတၱိ။ ၂ဝ။ ေတတိ စတၱာရိ ပဒါနိ။ ပၪႇ-သဒၵါေပကၡာယပုလႅိဂၤနိေဒၵေသာ။ ေနတၱိ။ ႒။၈၃။ပၪႇာ ေမသာ ကုသေလဟိ စိႏၲိတာ (ဝိ၊၅။၃၇၃) တိ ဧသာ ပၪႇာ ကုသေလဟိ ပ႑ိေတဟိ စိႏၲိတာ (ဝိ၊႒၊၄။၂၃၇) တိ လိဂၤဝိပလႅာသဝေသေနတံ ဝုတၱံ။ ဧေသာ ပေၪႇာ ကုသေလဟိ စိႏၲိေတာတိ အေတၳာ။ သာရတၳ၊၃။၄၉၁။ ပၪႇာေမသာတိ ဧတၳ မ-ကာေရာ ပဒသႏၶိကေရာ။ ေသာတိ စ လိဂၤဝိပလႅာသဝေသန ဝုတၱံ၊ ပေၪႇာဧေသာတိအေတၳာ။ ပၪႇ-သေဒၵါ ဝါ ဒြိလိေဂၤါဒ႒ေဗၺာ။ ေတနာဟ "ဧသာ ပၪႇာ"တိ အာဒိ။ဝိမတိ၊၂။၃၁၂။ ပၪႇာ ေမသာ (ကခၤါ။ ၁ဝ၂) တိ လိဂၤဗ်တၱေယန ဝုတၱံ၊ ဧေသာ ပေၪႇာ ကုသေလဟိ စိႏၲိေတာတိ အေတၳာ။ ကခၤါ၊ဋီ၊သစ္။၁၆၃။ (ျပဂၷ-သံ။ပဏွ-ျပာ)]
အေမး၊ ပုစၧာ၊ ျပႆနာ။ (က) ေမးျမန္းအပ္ေသာ၊ သိလိုေသာ။ (ခ) ေမးျမန္းျခင္း၊ ေမးျမန္းေၾကာင္းသဒၵါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pañha:ပၪႇ(တိ)
[ပၪႇ+မဂၢ။ ေနာက္ပုဒ္ေခ်။]
အေမး-ပုစၧာ-ျပႆနာ-ကို-စူးစိမ္း-ရွာမွီး-ျခင္း၊ စူးစမ္း-ရွာမွီး-အပ္ေသာ-အေမး-ပုစၧာ-ျပႆနာ။ ပၪႇမဂၢ-လည္းၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
pañha:ပၪႇ
ဘူ = ပုစၧာ ဣစၧာသု-ေမးျခင္း,လိုခ်င္ျခင္းတို႔၌။ ပၪႇတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pañha:ပၪႇ (ပ)
အေမး။ ေမးျခင္း။ ျပႆနာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,