Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pañcama:pañcamaka a.[pañca-ma] 第五的.f.pañcamā,pañcamī.
パーリ語辞典 水野弘元著
pañcama:pañcamaka a.[pañca-ma] 第五の.f.pañcamā,pañcamī.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
pañcama:pañcamaka a.[pañca-ma] 第五の.f.pañcamā,pañcamī.–jhāna第五禅.-pāṭihāriya第五神变.-pārājika第五の波罗夷.-saṅghādisesa第五僧残(媒嫁戒)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pañcama: pañcama(ti)
ပၪၥမ(တိ)
[pañca+ma.thī-nitea pañcamāç pañcamī.pañcannaṃ pūraṇo pañcamo.ka.374.nīti,sutta.8va2.pañcannaṃ pūraṇī pañcamī,]]nadādito vā ī]] ti īpaccayo.rū.4va6.]
[ပၪၥ+မ။ ထီ-၌ ပၪၥမာ,ပၪၥမီ။ ပၪၥႏၷံ ပူရေဏာ ပၪၥေမာ။ ကစၥည္း။ ၃၇၄။နီတိ၊သုတၱ။၈ဝ၂။ပၪၥႏၷံ ပူရဏီ ပၪၥမီ၊ "နဒါဒိေတာ ဝါ ဤ" တိ ဤပစၥေယာ။႐ူ။၄ဝ၆။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pañcama,(adj.) [compar.-superl.formation fr.pañca,with °ma as in Lat.supremus,for the usual °to as in Gr.pέmptos,Lat.quintus,also Sk.pañcathaḥ] num.ord.the fifth D.I,88; Sn.84,99,101; VvA.102; PvA.52 (°e māse in the 5th month the Petī has to die); DhA.III,195 (°e sattāhe in the 5th week).-- f.pañcamā PvA.78 (ito °āya jātiyā) and pañcamī Sn.437 (senā); PvA.79 (jāti).(Page 389)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pañcama:thứ năm,đệ ngũ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pañcama:ပၪၥမ(တိ)
[ပၪၥ+မ။ ထီ-၌ ပၪၥမာ,ပၪၥမီ။ ပၪၥႏၷံ ပူရေဏာ ပၪၥေမာ။ ကစၥည္း။ ၃၇၄။နီတိ၊သုတၱ။၈ဝ၂။ပၪၥႏၷံ ပူရဏီ ပၪၥမီ၊ "နဒါဒိေတာ ဝါ ဤ" တိ ဤပစၥေယာ။႐ူ။၄ဝ၆။]
၅-ခုတို႔၏ ျပည့္ေၾကာင္း၊ ၅-ခုေျမာက္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pañcama:ပၪၥမ (တိ)
ငါးခုေျမာက္ေသာ။ ငါးႀကိမ္ေျမာက္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,