Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pañcānantariya,【中】 五無間業(五種重大的罪孽,犯了死後墮無間地獄,即:弒母,弒父,弒聖者〔阿羅漢〕,使佛身上充血,破和合僧)。(p190)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pañcānantariya,【中】五無間業(五種重大的罪孽,犯了死後墮無間地獄,即:弒母,弒父,弒聖者〔阿羅漢〕,使佛身上充血,破和合僧)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pañcānantariya: pañcānantariya(na)
ပၪၥာနႏၲရိယ(န)
[pañca+ānantariya]
[ပၪၥ+အာနႏၲရိယ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pañcānantariya:[nt.] the five acts that have immediate retribution,viz:matricide,patricide,murdering of a holy person,wounding a Buddha,and making a schism in the community of monks.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAÑCĀNANTARIYA:[nt] năm pháp vô gián nghiệp là giết cha,mẹ,Alahán,chia rẽ tăng chúng,làm Phật đổ máu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pañcānantariya:ပၪၥာနႏၲရိယ(န)
[ပၪၥ+အာနႏၲရိယ]
ေသသည္၏ အျခားမဲ့၌ အပါယ္သို႔ က်ေစတတ္ေသာ ကံ ၅-ပါး၊ အာနႏၲရိယကံ ၅-ပါး၊ ပၪၥာနႏၲရိယကံ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pañcānantariya:ပၪၥာနႏၲရိယ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,