Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pañcābhiññā,【陰】 五神通(即:神變智,天耳界智,他心智,宿住隨念智,生死智)。(p190)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pañcābhiññā,【陰】五神通(即:神變智iddhividhaṁ,天耳界智dibbasotadhātuñāṇaṁ,他心智cetopariyañāṇaṁ,宿住隨念智pubbenivāsānussatiñāṇaṁ,有情死生智sattānaṁ cutūpapāte ñāṇaṁ)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pañcābhiññā: pañcābhiññā(thī)
ပၪၥာဘိညာ(ထီ)
[pañca+abhiññā]
[ပၪၥ+အဘိညာ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pañcābhiññā:[f.] five physic powers,viz:power of performing miracles,clair-audience,clairvoyance,knowing other's thoughts,and collecting one's previous births.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAÑCĀBHIÑÑĀ:[f] ngũ thông là thần thông,nhãn thông,nhĩ thông,tha tâm thông,túc mạng thông
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pañcābhiññā:ပၪၥာဘိညာ(ထီ)
[ပၪၥ+အဘိညာ]
၅-ပါးေသာ အဘိညာဉ္၊ အဘိညာဉ္ ၅-ပါး၊ (ဣဒၶိဝိဓ,ဒိဗၺစကၡဳ,ဒိဗၺေသာတ,ေစေတာပရိယ,ပုေဗၺနိဝါသ-ဟူေသာ) ေလာကီအဘိညာဉ္ ၅-ပါး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pañcābhiññā:ပၪၥာဘိညာ (ဣ) (ပၪၥ+အဘိညာ)
ငါးပါးေသာ အဘိညာဥ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,