Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paññatti:f.[BSk.prajñapti.cf.paññatta ①] 施設,概念,假名,制定,所制.-anuyoga 施設問.-patha 施設道.-bala 施設力.-vāra 施設分.
パーリ語辞典 水野弘元著
paññatti:f.[BSk.prajñapti.cf.paññatta ①] 施設,概念,仮名,制定,所制.-anuyoga 施設問.-patha 施設道.-bala施設力.-vāra 施設分.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
paññatti:f.[BSk.prajñapti.cf.paññatta ①] 施設,概念,仮名,制定,所制.= paṇṇatti.-anuyoga 施設問.-patha 施設道.-patha dhamma施設道法.~paramatthiya第一义の施设.-bala施設力.-vāra 施設分
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paññatti,【陰】 指示,名字,觀念,主意,規則。(p190)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paññatti,(=Paṇṇatti)(‹paññāpeti),【陰】指示,名字,概念,主意,規則(making known,manifestation,description,designation,name,idea,notion,concept)。兩種概念:「事務概念」(attha-paññatti通過概念表達某事務)與「名字概念」(nāmapaññatti表達該事務的名字或名稱)。概念(施設)有十二種︰1.tajjā-paññatti,適當的概念(勝義諦,取究竟法作為禪觀的對象)。2.upādā-paññatti,所造的概念(由勝義諦衍生出來的概念)。3.samūha-paññatti,集合的概念。4.jāti-paññatti,生的概念(一般的概念)。5.saṇṭhāna-paññatti,形狀的概念。6.disā-paññatti,方位的概念。7.kāla-paññatti,時間的概念。8.ākāsa-paññatti,空間的概念。9.nimitta-paññatti,相的概念(似相paṭbhāga-nimitta、取相uggaha-nimitta、遍作相parikamma-nimitta預備相)。10.natthi-paññatti,無有的概念。11.santati-paññatti,連續的概念。12.saṅketa-paññatti,世俗的概念。在《中部經》中,paññatti與samaññā(名稱、稱呼)之語並用,在《相應部經》則與saṅkhā(稱、名稱)、samaññā(名稱、稱呼)之語一起使用,並以paññatti-patha(施設路)而與nirutti-patha(詞路)、adhivacana-patha(增語路)同時使用。在《長部經》則與samaññā,nirutti,vohāra(通稱)等語共用。《義釋》:saṅkhā samaññā paññatti vohāra nāma nāmakamma nāmadheyya nirutti vyañjana abhilāpa(稱、名稱、施設、通稱、名、名業、命名、詞、文(標記)、稱呼)。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
paññatti: 概念、表現形式(施設)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paññatti: paññatti(thī)
ပညတၱိ(ထီ)
[pa+ñā+ṇāpe+ti.pa+ñāpa+ti.dhammaṃ suṇantānaṃ dhammadesanena cittassa anekavidhena somanassuppādanañca atikhiṇabuddhīnaṃ anekavidhena ñāṇassa tikhiṇabhāvakaraṇañca paññatti nāma,tesaṃ suṇantānaṃ taṃcittatosanena taṃcittanisāmanena ca paññāyatīti paññatti.mahāni,ṭṭha.4.ñā avabodhane....nīti,dhā.5va.ñā māraṇatosananisānesu....paññattīti nānappakārato pavattanivāraṇena akusalānaṃ dhammānaṃ ñatti māraṇaṃ paññatti.atha vā dhammaṃ suṇantānaṃ dhammadesanāya citte anekavidhena somanassuppādanaṃç atikhiṇabuddhīnaṃ anekavidhena ñāṇatikhiṇakaraṇañca paññatti nāma,tathāsotūnaṃ cittatosanena cittanisānena ca paññāpanaṃ paññattīti daṭṭhabbaṃ.nīti,dhā.51-2.ñāpa tosananisānesu....paññāpeti,paññāpayati,paññatti.nīti,dhā.322.pa-pubbo ñapa māraṇatosananisāmanesu,ti.paññatti.vohārasmiṃ rathasakaṭādivohāre.sūci.cha paññattiyo khandhapaññatti.pa.puggalapaññattītiādīsu vinayapaññattītiādīsu ca māraṇatosananisā nanisāmanesu hoti.tattha hi pakārato veneyyasantānesu pavattaṃ kilesajālaṃ ñāti māretiç nānappakārato vā pavattinivāraṇena akulānaṃ dhammānaṃ uttimāraṇaṃ paññatti.pakārato veneyyajane ñeti tosetiç dhammaṃ vā suṇantānaṃ dhammadesanāya citte anekividhena ñatti hāsanaṃ somanassuppa,danaṃ paññatti.pakārato veneyyānaṃ ñāṇaṃ ñāti niseti tikkhabhāvaṃ karotiç atikhiṇabuddhīnaṃ vā anekavidhena ñatti nisānaṃ ñāṇatikhiṇakaraṇaṃ paññatti.pakārato veneyyasantānesu saddhammaṃ ñeti nisāmeti ṭhapetiç dhammaṃ vā suṇantānaṃ dhammadesanāya anekavidhena citte saddhammaṃ ñatti nisāmanaṃ ṭhapanaṃ paññattīti attho.eka,ṭī.38.sūci.(paṇṇata-prā)]
[ပ+ဉာ+ဏာေပ+တိ။ ပ+ဉာပ+တိ။ ဓမၼံ သုဏႏၲာနံ ဓမၼေဒသေနန စိတၱႆ အေနကဝိေဓန ေသာမနႆုပၸါဒနၪၥ အတိခိဏဗုဒၶီနံ အေနကဝိေဓန ဉာဏႆ တိခိဏဘာဝကရဏၪၥ ပညတၱိ နာမ၊ ေတသံ သုဏႏၲာနံ တံစိတၱေတာသေနန တံစိတၱနိသာမေနန စ ပညာယတီတိ ပညတၱိ။ မဟာနိ၊႒။၄။ ဉာ အဝေဗာဓေန။ ...နီတိ၊ ဓာ။၅ဝ။ ဉာ မာရဏေတာသနနိသာေနသု။ ...ပညတၱီတိ နာနပၸကာရေတာ ပဝတၱနိဝါရေဏန အကုသလာနံ ဓမၼာနံ ဉတၱိ မာရဏံ ပညတၱိ။ အထ ဝါ ဓမၼံ သုဏႏၲာနံ ဓမၼေဒသနာယ စိေတၱ အေနကဝိေဓန ေသာမနႆုပၸါဒနံ,အတိခိဏဗုဒၶီနံ အေနကဝိေဓန ဉာဏတိခိဏကရဏၪၥ ပညတၱိ နာမ၊ တထာေသာတူနံ စိတၱေတာသေနန စိတၱနိသာေနန စ ပညာပနံ ပညတၱီတိ ဒ႒ဗၺံ။ နီတိ၊ဓာ။၅၁-၂။ ဉာပ ေတာသနနိသာေနသု။ ...ပညာေပတိ၊ ပညာပယတိ၊ ပညတၱိ။ နီတိ၊ဓာ။၃၂၂။ပ-ပုေဗၺာ ဉပ မာရဏေတာသနနိသာမေနသု၊ တိ။ ပညတၱိ။ ေဝါဟာရသၼႎ ရထသကဋာဒိေဝါဟာေရ။ သူစိ။ ဆ ပညတၱိေယာ ခႏၶပညတၱိ။ပ။ ပုဂၢလပညတၱီတိအာဒီသု ဝိနယပညတၱီတိအာဒီသု စ မာရဏေတာသနနိသာ နနိသာမေနသု ေဟာတိ။ တတၳ ဟိ ပကာရေတာ ေဝေနယ်သႏၲာေနသု ပဝတၱံ ကိေလသဇာလံ ဉာတိ မာေရတိ,နာနပၸကာရေတာ ဝါ ပဝတၱိနိဝါရေဏန အကုလာနံ ဓမၼာနံ ဥတၱိမာရဏံ ပညတၱိ။ ပကာရေတာ ေဝေနယ်ဇေန ေဉတိ ေတာေသတိ,ဓမၼံ ဝါ သုဏႏၲာနံ ဓမၼေဒသနာယ စိေတၱ အေနကိဝိေဓန ဉတၱိ ဟာသနံ ေသာမနႆုပၸ၊ဒနံ ပညတၱိ။ ပကာရေတာ ေဝေနယ်ာနံ ဉာဏံ ဉာတိ နိေသတိ တိကၡဘာဝံ ကေရာတိ,အတိခိဏဗုဒၶီနံ ဝါ အေနကဝိေဓန ဉတၱိ နိသာနံ ဉာဏတိခိဏကရဏံ ပညတၱိ။ ပကာရေတာ ေဝေနယ်သႏၲာေနသု သဒၶမၼံ ေဉတိ နိသာေမတိ ဌေပတိ,ဓမၼံ ဝါ သုဏႏၲာနံ ဓမၼေဒသနာယ အေနကဝိေဓန စိေတၱ သဒၶမၼံ ဉတၱိ နိသာမနံ ဌပနံ ပညတၱီတိ အေတၳာ။ ဧက၊ဋီ။၃၈။သူစိ။(ပဏၰတ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paññatti:[f.] designation; name; concept; idea; a regulation.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paññatti,(f.) [fr.paññāpeti,cp.paññatta1] making known,manifestation,description,designation,name,idea,notion,concept.On term see Cpd.3 sq.,198,199; Kvu trsln 1; Dhs.trsln 340.-- M.III,68; S.III,71; IV,38 (māra°),39 (satta°,dukkha°,loka°); A.II,17; V,190; Ps.II,171,176; Pug.1; Dhs.I,309; Nett 1 sq.,38,188; KhA 102,107; DA.I,139; SnA 445,470; PvA.200.The spelling also occurs as paṇṇatti,e.g.at J.II,65 (°vahāra); Miln.173 (loka°); KhA 28; adj.paṇṇattika (q.v.).(Page 390)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
paññatti:Making known,manifestation,declaring,enactment,ordinance,precept,regulation
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAÑÑATTI:[f] sự chỉ định,sự đặt tên,quan niệm,ý tưởng,lệ luật
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
paññatti:từ này dùng gọi chung các học giới và sự cấm chế các học giới có chín trường hợp cấm chế hay học giới mūlapaññatti (lần cấm chế đầu tiên ngay sau khi xảy ra duyên sự),anupaññatti (những cấm chế bổ sung hay một thay đổi nào đó cần thiết),anuppan+napaññatti (việc cấm chế mang tính cách đề phòng khi duyên sự chưa xảy ra,như trường hợp bát kỉnh pháp của tỳ khưu ni),sabbatthapaññatti (những học giới cần được áp dụng mọi nơi chốn),padesapañ+ñatti (những học giới chỉ nên áp dụng ở một số địa phương),sādhāraṇapaññatti (các học giới được ban hành cho cả hai phái tăng ni,còn được gọi là ubhatopaññatti),asādhāraṇapaññatti (những học giới chỉ được ban hành cho riêng tăng chúng hay ni chúng,còn được gọi là ekatopaññatti)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paññatti:chế định,sự giả thiết,giả thiết
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paññatti:ပညတၱိ(ထီ)
[ပ+ဉာ+ဏာေပ+တိ။ ပ+ဉာပ+တိ။ ဓမၼံ သုဏႏၲာနံ ဓမၼေဒသေနန စိတၱႆ အေနကဝိေဓန ေသာမနႆုပၸါဒနၪၥ အတိခိဏဗုဒၶီနံ အေနကဝိေဓန ဉာဏႆ တိခိဏဘာဝကရဏၪၥ ပညတၱိ နာမ၊ ေတသံ သုဏႏၲာနံ တံစိတၱေတာသေနန တံစိတၱနိသာမေနန စ ပညာယတီတိ ပညတၱိ။ မဟာနိ၊႒။၄။ ဉာ အဝေဗာဓေန။ ...နီတိ၊ ဓာ။၅ဝ။ ဉာ မာရဏေတာသနနိသာေနသု။ ...ပညတၱီတိ နာနပၸကာရေတာ ပဝတၱနိဝါရေဏန အကုသလာနံ ဓမၼာနံ ဉတၱိ မာရဏံ ပညတၱိ။ အထ ဝါ ဓမၼံ သုဏႏၲာနံ ဓမၼေဒသနာယ စိေတၱ အေနကဝိေဓန ေသာမနႆုပၸါဒနံ,အတိခိဏဗုဒၶီနံ အေနကဝိေဓန ဉာဏတိခိဏကရဏၪၥ ပညတၱိ နာမ၊ တထာေသာတူနံ စိတၱေတာသေနန စိတၱနိသာေနန စ ပညာပနံ ပညတၱီတိ ဒ႒ဗၺံ။ နီတိ၊ဓာ။၅၁-၂။ ဉာပ ေတာသနနိသာေနသု။ ...ပညာေပတိ၊ ပညာပယတိ၊ ပညတၱိ။ နီတိ၊ဓာ။၃၂၂။ပ-ပုေဗၺာ ဉပ မာရဏေတာသနနိသာမေနသု၊ တိ။ ပညတၱိ။ ေဝါဟာရသၼႎ ရထသကဋာဒိေဝါဟာေရ။ သူစိ။ ဆ ပညတၱိေယာ ခႏၶပညတၱိ။ပ။ ပုဂၢလပညတၱီတိအာဒီသု ဝိနယပညတၱီတိအာဒီသု စ မာရဏေတာသနနိသာ နနိသာမေနသု ေဟာတိ။ တတၳ ဟိ ပကာရေတာ ေဝေနယ်သႏၲာေနသု ပဝတၱံ ကိေလသဇာလံ ဉာတိ မာေရတိ,နာနပၸကာရေတာ ဝါ ပဝတၱိနိဝါရေဏန အကုလာနံ ဓမၼာနံ ဥတၱိမာရဏံ ပညတၱိ။ ပကာရေတာ ေဝေနယ်ဇေန ေဉတိ ေတာေသတိ,ဓမၼံ ဝါ သုဏႏၲာနံ ဓမၼေဒသနာယ စိေတၱ အေနကိဝိေဓန ဉတၱိ ဟာသနံ ေသာမနႆုပၸ၊ဒနံ ပညတၱိ။ ပကာရေတာ ေဝေနယ်ာနံ ဉာဏံ ဉာတိ နိေသတိ တိကၡဘာဝံ ကေရာတိ,အတိခိဏဗုဒၶီနံ ဝါ အေနကဝိေဓန ဉတၱိ နိသာနံ ဉာဏတိခိဏကရဏံ ပညတၱိ။ ပကာရေတာ ေဝေနယ်သႏၲာေနသု သဒၶမၼံ ေဉတိ နိသာေမတိ ဌေပတိ,ဓမၼံ ဝါ သုဏႏၲာနံ ဓမၼေဒသနာယ အေနကဝိေဓန စိေတၱ သဒၶမၼံ ဉတၱိ နိသာမနံ ဌပနံ ပညတၱီတိ အေတၳာ။ ဧက၊ဋီ။၃၈။သူစိ။(ပဏၰတ-ျပာ)]
(၁) အတၳပညတ္။ (က) အျပားအားျဖင့္-ေဟာျပ-ပညတ္-သိမွတ္ေစ-အပ္ေသာတရား။ (ခ) ေဝေနယ်-သုဏႏၲ-တို႔၏ သႏၲာန္၌-သြတ္သြင္း-ခ်ထား-အပ္ေသာတရား။ (၂) နာမပညတ္။ (က) အျပားအားျဖင့္-ေဟာျပ-ပညတ္-သိမွတ္ေစ-ျခင္း။ (ခ) အျပားအားျဖင့္-ေဟာျပ-ပညတ္-သိမွတ္ေစ-တတ္ေသာတရား။ (ဂ) အျပားအားျဖင့္ သိမွတ္ေၾကာင္းတရား။ (ဃ) အျပားအားျဖင့္ သိမွတ္ရာတရား။ (င) ေဝေနယ်-သုဏႏၲ-တို႔၏ သႏၲာန္၌-သြတ္သြင္း-ခ်ထား-ျခင္း။ (၃) ဝိနယပညတ္၊ အျပားအားျဖင့္-ေဟာျပ-ပညတ္-သိမွတ္ေစ-အပ္ေသာ ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္။ (၄) ခင္းထားျခင္း။ (၅) ႏွစ္သက္ေစျခင္း။ ပညတၱိဗလ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paññatti:ပညတၱိ (ဣ)
အျပားအားျဖင့္ သိေစျခင္း။ ပညတ္ျခင္း။ အမည္နာမပညတ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,