Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pañña:a.[paññā 的形容詞形] 有慧的,聰明伶俐的,智慧者.cf.paññāṇavant.
パーリ語辞典 水野弘元著
pañña:a.[paññā の形容詞形] 慧ある,かしこき,智慧者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pañña,【形】 明智的,具有智慧的。 (在【合】中)。(p190)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pañña,【形】明智的,具有智慧的。(在【合】中)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pañña: pañña(ti)
ပည(တိ)
[paññā+ṇa.saddhā yassa atthiç tasmiṃ vā vijjatīti saddho,evaṃ pañño.ka.37va.(-rū.4va5.nīti,sutta.395.,4,84).(praḷā-saṃ.paṇṇā-prā)]
[ပညာ+ဏ။ သဒၶါ ယႆ အတၳိ,တသၼႎ ဝါ ဝိဇၨတီတိ သေဒၶါ၊ ဧဝံ ပေညာ။ ကစၥည္း။ ၃၇ဝ။ (-႐ူ။၄ဝ၅။နီတိ၊သုတၱ။၃၉၅။ေမာဂ္၊၄၊၈၄)။ (ျပဠာ-သံ။ ပဏၰာ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pañña:[adj.] wise; endowed with knowledge.(in cpds.).
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pañña,(-°) (adj.) [the adj.form of paññā] of wisdom,endowed with knowledge or insight,possessed of the highest cognition,in foll.cpds.:anissaraṇa° D.I,245; S.II,194; IV,332; anoma° Sn.343; appa° S.I,198; J.II,166; III,223,263; avakujja° A.I,130; gambhīra° S.I,190; javana° S.I,63; Nd2 235; tikkha°; dup° D.III,252,282; S.I,78,191; II,159 sq.; M.III,25; A.II,187 sq.; Dh.111,140; Pug.13; DhA.II,255; nibbedhika° S.I,63; A.II,178; Nd2 235; puṭhu° ibid.; bhāvita° S.IV,111; A.V,42 sq.; bhūri° S.III,143; IV,205; manda° VbhA.239; mahā° S.I,63,121; II,155; A.I,23,25; II,178 sq.; Nd2 235; SnA 347; sap° S.I,13,22,212; IV,210; A.IV,245; Pv I 88; 115; PvA.60 (=paṇḍita),131 (+buddhimant); suvimutta° A.V,29 sq.; hāsa° S.I,63,191; V,376; Nd2 235.By itself (i.e.not in cpd.) only at Dh.208 (=lokiyalokuttara-paññāya sampanna DhA.III,172) and 375 (=paṇḍita DhA.IV,111).(Page 389)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAÑÑA:[a] người có trí tuệ,có học thức
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pañña:ပည(တိ)
[ပညာ+ဏ။ သဒၶါ ယႆ အတၳိ,တသၼႎ ဝါ ဝိဇၨတီတိ သေဒၶါ၊ ဧဝံ ပေညာ။ ကစၥည္း။ ၃၇ဝ။ (-႐ူ။၄ဝ၅။နီတိ၊သုတၱ။၃၉၅။ေမာဂ္၊၄၊၈၄)။ (ျပဠာ-သံ။ ပဏၰာ-ျပာ)]
အသိ-အလိမၼာ-ဉာဏ္-ပညာ-ရွိေသာ၊ သူ၊ ပညာရွိ၊ သုခမိန္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pañña:ပည (တိ) (ပ√ဉာ+ကြိ)
အသိအျမင္ရွိသည္။ ပညာရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,