Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paññāta:a.[pajānāti 的 pp.] 已被知的,有名的.
パーリ語辞典 水野弘元著
paññāta:a.[pajānāti の pp.] 知られたる,有名な.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paññāta,(paññāyati 的【過分】)。(p190)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paññāta,(paññāyati 的【過分】)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paññāta: paññāta(ti)
ပညာတ(တိ)
[pa+ñā+ta.khyāto patīto paññāto-bhiññāto pathito suto..724.ñā avabodhane,to,paññātoç abhiññātoca.,ṭī.724.(praḷāta-saṃ)]
[ပ+ဉာ+တ။ ခ်ာေတာ ပတီေတာ ပညာေတာ-ဘိညာေတာ ပထိေတာ သုေတာ။ ဓာန္။၇၂၄။ ဉာ အဝေဗာဓေန၊ ေတာ၊ ပညာေတာ,အဘိညာေတာစ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၂၄။ (ျပဠာတ-သံ)]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paññāta,[pp.of pajānāti] known,renowned DA.I,143; ap° unknown,defamed Vin.IV,231; S.IV,46; A.III,134 (where also der.appaññātika).(Page 390)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAÑÑĀTA:[pp] của paññāyati
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paññāta:ပညာတ(တိ)
[ပ+ဉာ+တ။ ခ်ာေတာ ပတီေတာ ပညာေတာ-ဘိညာေတာ ပထိေတာ သုေတာ။ ဓာန္။၇၂၄။ ဉာ အဝေဗာဓေန၊ ေတာ၊ ပညာေတာ,အဘိညာေတာစ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၂၄။ (ျပဠာတ-သံ)]
ထင္ရွား-ေက်ာ္ေစာ-အသိမ်ား-ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paññāta:ပညာတ (တိ) (ပ√ဉာ+တ)
ထင္ရွားသည္။ ေက်ာ္ေစာသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,