Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paññāpana:n.[<paññāpeti] 施設,設營(設置),告知.abl.paññāpanato.
パーリ語辞典 水野弘元著
paññāpana:n.[<paññāpeti] 施設,設営,告知.abl.paññāpanato.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paññāpana,【中】 公告,安排(位子等)。(p190)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paññāpana,【中】公告,安排(位子等)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paññāpana: paññāpana(na,thī)
ပညာပန(န၊ထီ)
[pa+ñā+ṇāpe+yu.pa+ñapa+yu.nīti,dhā.5va-2,322.]
[ပ+ဉာ+ဏာေပ+ယု။ ပ+ဉပ+ယု။ နီတိ၊ဓာ။၅ဝ-၂၊၃၂၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paññāpana:[nt.] declaration; preparation; (of seats,etc.) paññāpita :[pp.of paññāpeti] regulated or made a rule; made known; declared; prepared (a set,etc.).
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paññāpana,(nt.) [fr.paññāpeti] disclosure,discovering M.III,17; S.III,59; declaration DhsA.11.(Page 390)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAÑÑĀPANA:[nt] sự kê khai,sự sắp xếp (chỗ ngồi,vv)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paññāpana:ပညာပန(န၊ထီ)
[ပ+ဉာ+ဏာေပ+ယု။ ပ+ဉပ+ယု။ နီတိ၊ဓာ။၅ဝ-၂၊၃၂၂။]
(၁) ပညတ္ျခင္း။ (က) အျပားအားျဖင့္-သိမွတ္ေစ-ေဟာျပ-ျခင္း။ (ခ) (ေဝေနယ်တို႔၏သႏၲာန္၌) တည္ေစ-သြတ္သြင္း-ခ်ထား-ျခင္း။ (ဂ) ေရွးဦးစြာ သိေစျခင္း။ (၂) ႏွစ္သက္ေစျခင္း။ (၃) ရင့္က်က္-ထက္-ေစျခင္း။ (၄) (ေနရာ) ခင္းျခင္း။ (တိ) (၅) အျပားအားျဖင့္-သိမွတ္ေစ-ေဟာျပ-တတ္ေသာ။ (၆) ထင္ရွားေစတတ္ေသာ။ (၇) ပညတ္ရာ၊ အျပားအားျဖင့္-သိမွတ္ေစ-ေဟာျပ-ရာ (အရပ္)။ ပညာပန႒ာန-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paññāpana:ပညာပန (န)
အျပားအားျဖင့္ သိေစျခင္း။ ခင္းျခင္း။ ပညတ္ျခင္း။
ပညာပနတၳာယ၊ ပညတ္ျခင္းအက်ိဳးငွာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,