Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paññā:f.[Sk.prajñā.cf.pajānāti] 般若,慧,智慧.-ādhiṭṭhāna 慧住處,慧處.-ādhipateyya 慧增上.-ābhā 慧光.-indriya 慧根.-uttara 使慧增上,最上慧.-obhāsa 慧照.-kkhandha 慧蘊.-gandha 慧香.-cakkhu 慧眼.-carita 慧行者.-teja 慧威力.-dada 給與慧的.-dasaka 慧十年.-dhana 慧財.-nirodhika 滅慧的.-paṭilābha 慧的獲得.-parihāni 慧的喪失.-pāramī,-pāramitā 慧波羅蜜.-pāsāda 慧殿.-bala 慧力.-bāhulla 慧的多多,豐富的慧,多慧.-bhāvanā 慧的修習.-bhūmi 慧地.-ratana 慧寶.-vimutta 慧解脫者.-vimutti 慧解脫.-visuddhi 慧清淨.-vuddhi 慧增長.-vepulla 慧廣大.-sattha 慧刀,慧劍.-sampatti 慧成就.-sampadā 慧具足,慧成就.-sampanna 慧具足的.-sīla 慧跟戒.
パーリ語辞典 水野弘元著
paññā:f.[Sk.prajñā.cf.pajānāti] 般若,慧,智慧.-ādhiṭṭhāna 慧住処,慧処.-ādhipateyya 慧増上.-ābhā 慧光.-indriya 慧根.-uttara 慧を増上とす,最上慧.-obhāsa 慧照.-kkhandha 慧蘊.-gandha 慧香.-cakkhu 慧眼.-carita 慧行者.-teja 慧威カ.-dada 慧を与える.-dasaka 慧十年.-dhana 慧財.-nirodhika 慧を滅する.-paṭilābha 慧の獲得.-parihāni 慧の喪失.-pāramī,-pāramitā 慧波羅蜜.-pāsāda 慧殿.-bala 慧力.-bāhulla 慧の多多.-bhāvanā 慧の修習.-bhūmi 慧地.-ratana 慧宝.-vimutta 慧解脱者.-vimutti 慧解脱.-visuddhi 慧清浄.-vuddhi慧増長.-vepulla 慧広大.-sattha 慧刀,慧剣.-sampatti 慧成就.-sampadā 慧具足,慧成就.-sampanna 慧具足の.-sīla 慧と戒.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
paññā:f.[Sk.prajñā.cf.pajānāti] 般若,慧,智慧.-ādhiṭṭhāna 慧住処,慧処.-ādhipateyya 慧増上.-avacara智慧界.-ābhā 慧光.-āvudha慧仗[三仗の一].-indriya 慧根.-uttara 慧を増上とす,最上慧.-obhāsa 慧照.-kathā慧论[十论事の一].-kkhandha 慧蘊.-gandha 慧香.-cakkhu 慧眼.-carita 慧行者.-teja 慧威力.-dada 慧を与える.-dasaka 慧十年.-dhana 慧財.-nirodhika 慧を滅する.-paṭilābha 慧の獲得.-parihāni 慧の喪失.-pāramigata慧通达者,慧波罗蜜に到つた.-pāramī,-pāramitā 慧波羅蜜.-pāsāda 慧殿.-bala 慧力.-bāhulla 慧の多多.-bhāvanā 慧の修習.-bhūmi 慧地.-ratana 慧宝.-lakkhaṇa慧の特相.-vimutta 慧解脱者.-vimutti 慧解脱.vimutti-phala慧解脱果.-vivaddha-kusala慧解脱善巧.-visuddhi 慧清浄.-vuddhi慧増長.-vepulla 慧広大.-sacchikaraṇīya慧应证.-sattha 慧刀,慧剣.-sampatti 慧成就.-sampadā 慧具足,慧成就.-sampanna 慧具足の.-sīla 慧と戒
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
paññā:慧,智慧, 般若,般羅若,缽剌若
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paññā,【陰】 智慧,智能,知識,洞察力。 ~kkhandha,【陽】 慧蘊(智力準則,修道證悟的最高知識)。 ~cakkhu,【中】 慧眼。 ~dhana,【中】慧財。 ~bala,【中】 慧力。 ~vimutti,【陰】 慧解脫。 ~vuddhi,【陰】慧增上。 ~sampadā,【陰】 慧具足。(p190)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paññā,(梵 Prajñā,pa+ñā(梵jñā)知),【陰】智慧,智慧,知識,洞察力( intelligence,comprising all the higher faculties of cognition)。paññākkhandha,【陽】慧蘊(智力準則,修道證悟的最高知識)。paññācakkhu,【中】慧眼。SA.35.1./II,354.︰Paññācakkhu nāma catusaccaparicchedakañāṇaṁ,yaṁ-- “cakkhuṁ udapādī”ti(S.56.11./V,422.;Mv.I,11.) āgataṁ.(稱為‘慧眼’是(得)四諦的分別智,那是來自--“生起慧眼”。)paññādhana,【中】慧財。paññābala,【中】慧力。paññāvimutti,【陰】慧解脫。paññāvuddhi,【陰】慧增上。paññāsampadā,【陰】慧具足。三慧,「聞所成慧」、「思所成慧」、「修所成慧」。(Vism 439) 《瑜伽師地論》(T30.780-1)說,聞慧(suta-mayā paññā聞所成慧),耳根由善知識聽聞法或文字來聞法所得的智慧;思慧(cintā-mayā paññā思所成慧),以從根源作意的方式,來通達法義;修慧(bhāvanā-mayā-paññā修所成慧),體證無常、苦、無我等法。
巴英術語匯編 《法的醫療》附 溫宗堃
Paññā:慧。
巴利文-漢文佛學名相辭匯 翻譯:張文明
Paññā:般若(智)慧
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paññā: paññā(thī)
ပညာ(ထီ)
[pa+ñā+a+ā.pajānātīti paññā.kiṃ pajānāti¿ idaṃ dukkhantiādinā nayena ariyasaccāni.aṭṭhakathāyaṃ pana ]]paññāpetīti paññā]]ti vuttaṃ.kintipaññāpetīti¿ ]]aniccaṃ dukkhaṃ anattā]] hi paññāpeti.abhi,ṭṭha,1.165.pajānāti etāya puggaloç sayaṃ vā pajānātīti paññā.suttani,ṭṭha,1.131.mānasaṃ dhī tu paññā ca,buddhi modhā mati muti..152.paññāyate etāyāti paññā.,ṭī.152.(-iti,ṭṭha.193.thera,ṭṭha,1.42.dī,ṭī,1.3.sī,ṭī,,1.8.ma,ṭī,1.3.saṃ,ṭī,1.3.aṃ,ṭī,1.6.mūlaṭī,1.2.rū.599.nīti,dhā.5va).paññāatū parisaddā-abhi,dha.19,75,217.mahāni.34,43-4,59,1vava.cūḷani.3va,58,73.netti.46,165.netti,ṭṭha.118.nīti,pada.111-nitea .(praḷā-saṃ.paṇṇā-prā)]
[ပ+ဉာ+အ+အာ။ ပဇာနာတီတိ ပညာ။ ကႎ ပဇာနာတိ¿ ဣဒံ ဒုကၡႏၲိအာဒိနာ နေယန အရိယသစၥာနိ။ အ႒ကထာယံ ပန "ပညာေပတီတိ ပညာ"တိ ဝုတၱံ။ ကိႏၲိပညာေပတီတိ¿ "အနိစၥံ ဒုကၡံ အနတၱာ" ဟိ ပညာေပတိ။ အဘိ၊႒၊၁။၁၆၅။ ပဇာနာတိ ဧတာယ ပုဂၢေလာ,သယံ ဝါ ပဇာနာတီတိ ပညာ။ သုတၱနိ၊႒၊၁။၁၃၁။ မာနသံ ဓီ တု ပညာ စ၊ ဗုဒၶိ ေမာဓာ မတိ မုတိ။ ဓာန္။၁၅၂။ ပညာယေတ ဧတာယာတိ ပညာ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၅၂။ (-ဣတိဝုတ္၊႒။၁၉၃။ ေထရ၊႒၊၁။၄၂။ ဒီ၊ဋီ၊၁။၃။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၈။ မ၊ဋီ၊၁။၃။ သံ၊ဋီ၊၁။၃။ အံ၊ဋီ၊၁။၆။ မူလဋီ၊၁။၂။႐ူ။၅၉၉။ နီတိ၊ဓာ။၅ဝ)။ ပညာႏွင့္အနက္တူ ပရိယာယ္သဒၵါတို႔ကို-အဘိ၊ဓ။၁၉၊၇၅၊၂၁၇။ မဟာနိ။ ၃၄၊၄၃-၄၊၅၉၊၁ဝဝ။ စူဠနိ။ ၃ဝ၊၅၈၊၇၃။ ေနတၱိ။၄၆၊၁၆၅။ ေနတၱိ၊႒။၁၁၈။ နီတိ၊ပဒ။၁၁၁-တို႔၌ ၾကည့္။ (ျပဠာ-သံ။ပဏၰာ-ျပာ)]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
paññā:'understanding,knowledge,wisdom,insight',comprises a very wide field.The specific Buddhist knowledge or wisdom,however,as part of the Noble Eightfold Path (magga,q.v.) to deliverance,is insight (vipassanā,q.v.),i.e.that intuitive knowledge which brings about the 4 stages of holiness and the realization of Nibbāna (s.ariyapuggala),and which consists in the penetration of the impermanency (anicca,q.v.),misery (dukkha,s.sacca) and impersonality (anattā) of all forms of existence.Further details,s.under tilakkhaṇa

With regard to the condition of its arising one distinguishes 3 kinds of knowledge knowledge based on thinking (cintā-mayā-paññā),knowledge based on learning (suta-mayā-paññā),knowledge based on mental development (bhāvanā-mayā-paññā) (D.33).

" 'Based on thinking' is that knowledge which one has accquired through one's own thinking,without having learnt it from others.'Based on learning' is that knowledge which one has heard from others and thus acquired through learning.'Based on mental development' is that knowledge which one has acquired through mental development in this or that way,and which has reached the stage of full concentration" (appanā,q.v.) (Vis.M.XIV).

Wisdom is one of the 5 mental faculties (s.bala),one of the 3 kinds of training (sikkhā,q.v.),and one of the perfections (s.pāramī) For further details,s.vipassanā,and the detailed exposition in Vis.M.XIV,1-32.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paññā,(f.) wisdom; knowledge; insight.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paññā,(f.) [cp.Vedic prajñā,pa+jñā] intelligence,comprising all the higher faculties of cognition,“intellect as conversant with general truths” (Dial.II.68),reason,wisdom,insight,knowledge,recognition.See on term Mrs.Rh.D.“Buddhism” (1914) pp.94,130,201; also Cpd.40,41,102 and discussion of term at Dhs.trsl.17,339,cp.scholastic definition with all the synonyms of intellectual attainment at Nd2 380=Dhs.16 (paññā pajānanā vicayo etc.).As tt.in Buddhist Psych.Ethics it comprises the highest and last stage as 3rd division in the standard “Code of religious practice” which leads to Arahantship or Final Emancipation.These 3 stages are:(1) sīla-kkhandha (or °sampadā),code of moral duties; (2) samādhi-kkhandha (or cittasampadā) code of emotional duties or practice of con centration & meditation; (3) paññā-kkhandha (or °sampadā) code of intellectual duties or practice of the attainment of highest knowledge.(See also jhāna1.) They are referred to in almost every Suttanta of Dīgha 1.(given in extenso at D.I,62--85) and frequently mentioned elsewhere,cp.D.II,81,84,91 (see khandha,citta & sīla).-- D.I,26=162 (°gatena caranti diṭṭhigatāni),174 (°vāda),195 (°pāripūrin); II,122 (ariyā); III,101,158,164,183,230,237,242,284 sq.; S.I,13=165 (sīla,citta,paññā),17,34,55; II,185 (sammā°),277; V,222 (ariyā); M.I,144 (id.); III,99 (id.),245 (paramā),272 (sammā°); A.I,61,216; II,1 (ariyā); IV,105 (id.); III,106 (sīla,citta,p.),352 (kusalesu dhammesu); IV,11 (id.); V,123 sq.; It.35,40 (°uttara),51 (sīla~samādhi p.ca),112 (ariyā°); Sn.77,329,432,881,1036 and passim; Dh.38,152,372; Nd1 77; Nd2 380; Ps.I,53,64 sq.,71 sq.,102 sq.,119; II,150 sq.,162,185 sq.; Pug.25,35,54 (°sampadā); Dhs.16,20,555; Nett 8,15,17,28,54,191; VbhA.140,396; PvA.40 (paññāya abhāvato for lack of reason); Sdhp.343.On paññāya see sep.article.See also adhipanna (adhisīla,adhicitta+).

--âdhipateyya the supremacy of wisdom A.II,137.--indriya the faculty of reason (with sati° & samādhi°) D.III,239,278; Dhs.16,20 etc.; Nett.7,15 sq; 191.--obhāsa the lustre of wisdom Ps.I,119; Dhs.16,20 etc.--kkhandha the code of cognition (see above) Vin.I,62; D.III,229,279; It.51; Nd1 21; Nett 70,90,128.It is always combd with sīla° & samādhi-kkhandha.--cakkhu the eye of wisdom (one of the 5 kinds of extraordinary sight of a Buddha:see under cakkhumant) D.III,219; S.V,467; It.52; Nd1 354; Nd2 235.--dada giving or bestowing wisdom S.I,33; Sn.177.--dhana the treasure of perfect knowledge (one of the 7 treasures,see dhana) D.III,163,251; A.III,53; VvA.113.--nirodhika tending to the destruction of reason S.V,97; It.82.--paṭilābha acquisition of wisdom S.V,411; A.I,45; Ps.II,189.--pāsāda the stronghold of supreme knowledge Dh.28 (=dibba-cakkhuṁ saṅkhātaṁ °ṁ).--bala the power of reason or insight,one of the 5 powers D.III,229,253; M.III,72; A.IV,363; Sn.212; Dhs.16,20 etc.; Nett 54,191; VvA.7.--bāhulla wealth or plenty of wisdom S.V,411; A.I,45.--bhūmi ground or stage of wisdom; a name given to the Paṭicca-samuppāda by Bdhgh at Vism.XVII,pp.517 sq.(°niddesa).--ratana the gem of reason or knowledge Dhs.16,20 etc.--vimutta freed by reason D.II,70; III,105,254; M.I,35,477; A.I,61; II,6; IV,452; Sn.847; Nd1 207; Kvu 58; Nett 199.--vimutti emancipation through insight or knowledge (always paired with ceto-vimutti) D.I,156,167; III,78,102,108,132,281; It.75,91; Sn.725,727; Nett 7,40,81,127; DA.I,313; VbhA.464.--visuddhi purity of insight D.III,288.--vuddhi increase of knowledge S.V,97,411; A.I,15,45; II,245.--sampadā the blessing of higher knowledge (see above) A.I,62; II,66; III,12 sq.,182 sq.; IV,284,322.--sīla conduct and (higher) intelligence Dh.229 (°samāhita=lokuttarapaññāya c’eva pārisuddhisīlena ca samannāgata DhA.III,329); Vv 3423 id.=ariyāya diṭṭhiyā ariyena sīlena ca sāmannāgata VvA.155).Often used with yathābhūtaṁ q.v.Cp.paññāya.(Page 390)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
paññā:Wisdom,intellect,reason
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAÑÑĀ:[f] huệ,sự hiểu biết,kiến tánh --kkhandha [m] qui tắc về phận sự của trí tuệ --cakkhu [nt] nhãn tuệ --dhana [nt] kho tàng của trí tuệ --bala [nt] huệ lực --vimutti [f] tuệ giải thoát --vuddhi [f] sự phát triển trí tuệ --sampadā [f] sự đầy đủ trí tuệ cao thượng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paññā:trí tuệ,sự hiểu rõ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paññā:ပညာ(ထီ)
[ပ+ဉာ+အ+အာ။ ပဇာနာတီတိ ပညာ။ ကႎ ပဇာနာတိ¿ ဣဒံ ဒုကၡႏၲိအာဒိနာ နေယန အရိယသစၥာနိ။ အ႒ကထာယံ ပန "ပညာေပတီတိ ပညာ"တိ ဝုတၱံ။ ကိႏၲိပညာေပတီတိ¿ "အနိစၥံ ဒုကၡံ အနတၱာ" ဟိ ပညာေပတိ။ အဘိ၊႒၊၁။၁၆၅။ ပဇာနာတိ ဧတာယ ပုဂၢေလာ,သယံ ဝါ ပဇာနာတီတိ ပညာ။ သုတၱနိ၊႒၊၁။၁၃၁။ မာနသံ ဓီ တု ပညာ စ၊ ဗုဒၶိ ေမာဓာ မတိ မုတိ။ ဓာန္။၁၅၂။ ပညာယေတ ဧတာယာတိ ပညာ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၅၂။ (-ဣတိဝုတ္၊႒။၁၉၃။ ေထရ၊႒၊၁။၄၂။ ဒီ၊ဋီ၊၁။၃။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၈။ မ၊ဋီ၊၁။၃။ သံ၊ဋီ၊၁။၃။ အံ၊ဋီ၊၁။၆။ မူလဋီ၊၁။၂။႐ူ။၅၉၉။ နီတိ၊ဓာ။၅ဝ)။ ပညာႏွင့္အနက္တူ ပရိယာယ္သဒၵါတို႔ကို-အဘိ၊ဓ။၁၉၊၇၅၊၂၁၇။ မဟာနိ။ ၃၄၊၄၃-၄၊၅၉၊၁ဝဝ။ စူဠနိ။ ၃ဝ၊၅၈၊၇၃။ ေနတၱိ။၄၆၊၁၆၅။ ေနတၱိ၊႒။၁၁၈။ နီတိ၊ပဒ။၁၁၁-တို႔၌ ၾကည့္။ (ျပဠာ-သံ။ပဏၰာ-ျပာ)]
အထူးထူး အျပားျပား-အားျဖင့္-ေဝဖန္-ပိုင္းျခား-စဉ္းစား-ဆင္ျခင္-သိျမင္-တတ္ေသာ သေဘာတရား၊ အသိ၊ အလိမၼာ၊ ဉာဏ္၊ ပညာ၊ ပညိေႁႏၵေစတသိက္။မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paññā:ပညာ (ဣ) (ပ√ဉာ)
အျပားအားျဖင့္ သိျခင္း။ ဝိပႆနာပညာ။ မဂ္ပညာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,