Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
pūti:a.[〃] 腐った,腐敗の,臭き.-kāya,-deha 腐身.-bīja 朽種.-maccha 腐魚.-mukha 臭口の.-mutta 腐尿,陳棄薬 [牛の尿を発酵させた薬] .-latā 臭蔓,くさかずら.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pūti,pūtika,【形】 腐爛的,腐敗的,發惡臭的。 ~kāya,【陽】 藏滿汙穢的身體。 ~gandha,【陽】 臭味。 ~maccha,【陽】 臭魚。 ~mukha,【形】有爛口的。~mutta,【中】牛的小便。 ~latā,【陰】心葉青牛膽(見 Gaḷocī)。(p231)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pūti,pūtika,【形】腐爛的,腐敗的,發惡臭的。pūtikāya,【陽】藏滿汙穢的身體。pūtigandha,【陽】臭味。pūtimaccha,【陽】臭魚。pūtimukha,【形】有爛口的。pūtimutta,【中】牛的小便。pūtilatā,【陰】心葉青牛膽(見 Gaḷocī)。pūtimuttabhesajja﹐陳棄藥(尿療法,據說,每日喝自己的尿100c.c.以上才有療效)。pūtimuttaṁ bhesajjānaṁ,尿藥(誤譯︰陳棄藥)︰AA.4.27./III,43.︰Pūtimuttanti yaṁkiñci muttaṁ.Yathā hi suvaṇṇavaṇṇopi kāyo pūtikāyoti vuccati,evaṁ abhinavampi muttaṁ pūtimuttameva.(牛的小便︰任何(牛)尿;金黃色身體的牛尿,正是這樣新鮮的牛尿。)
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pūti:[adj.] rotten; putrid; stinking.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
pūti:Stinking,foul,putrid
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PŪTI:pūtika [a] hôi thúi,ghê gớm --kāya [m] thân thể chứa đầy vật hôi thúi,ghê gớm --gandha [m] mùi hôi thúi --maccha [m] cá thúi --mukha [a] có miệng hôi thúi --mutta [nt] nước tiểu của súc vật --latā [f] một loại dây có mùi hôi
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pūti:ပူတိ (တိ) (√ပူယ္+တိ)
ပုပ္ေသာ။ နံေစာ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,