Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pūraka,【形】 裝滿者,實踐,完成。(p231)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pūraka,【形】裝滿者,實踐,完成。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pūraka:[adj.] one who fills; fulfils or completes; full; full of.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pūraka,(adj.) [=pāra+ka] filling (-°) Vism.106 (mukha°).(Page 471)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PŪRAKA:[3] người làm cho đầy,làm cho tròn đủ,thêm vào cho đủ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pūraka:ပူရ-က (တိ)
ျဖည့္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,