Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
pūra:a.[〃cf.pūreti] 充満の,一杯.-rahada 満水の湖.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pūra,【形】 滿的,充滿的。(p231)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pūra,【形】滿的,充滿的。duppūra,【形】難滿的。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
pūra: 充滿
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pūra,(adj.) [cp.Class.Sk.pūra; fr.pṛ,see pūreti] full; full of (with Gen.) D.I,244 (nadī); M.I,215; III,90,96; A.IV,230; Sn.195,721; Ud.90 (nadī); J.I,146; Pv IV.313 (=pānīyena puṇṇa PvA.251); Pug.45,46; PvA.29.--dup° difficult to fill J.V,425.-- pūraṁ (-°) nt.as adv.in kucchi-pūraṁ to his belly’s fill J.III,268; Vism.108 (udara-pūra-mattaṁ).(Page 471)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PŪRA:[a] đầy,đầy tràn
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pūra:đầy đủ,đầy tràn
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
pūra:ပူရ
ဘူ+စု = ပူရေဏ၊ ျပည့္ျခင္း,ျပည့္ေစျခင္း၌။ ပူရတိ၊ ပူေရတိ၊ ပူရယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pūra:ပူရ (ပ)
ျပည့္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pūra:ပူရ (တိ) (√ပုရ္+ဏ)
ျပည့္ေသာ။ ျဖည့္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,