Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
pūjiya:= pūja,pujja [Sk.pūjya] 供養尊敬に値する.cf.pūjanīya.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pūjiya,【形】 值得被尊敬的。 【中】 尊敬的對象。 ~māna,【形】 被尊敬的。(p231)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pūjiya,【形】值得被尊敬的。【中】尊敬的對象。pūjiyamāna,【形】被尊敬的。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pūjiya:[adj.] worthy to be honoured.(nt.) an object of veneration.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pūjiya,[=pūja,Sk.pūjya] worthy to be honoured Sn.527; J.V,405; Sdhp.542.(Page 471)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PŪJIYA:[a] bậc đáng tôn kính [nt] vật (như kim thân,nội bồ đề,vv) là vật đáng tôn kính --māna [a] đang được tôn sùng
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pūjiya:ပူဇိယ (တိ) (√ပူဇ္+ယ)
ပူေဇာ္ထိုက္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,